โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี

รูปแบบความสำเร็จของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองการจ้างงานถึง 95% เมื่อสำเร็จหลักสูครการเรียนปวช.กับโครงการ

เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคีตั้งอยู่บนมาตรฐานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของประเทศเยอรมัน

ได้รับการรับรองจากประเทศเยอรมันนี

ได้รับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานเยอรมันในสาขาวิชาชีพนั้นจากสมาคมหอการค้าเยอรมัน

ข่าวสาร

 • เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เข้าร่วมประชุมหารือกับคณาจารย์แผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และ มร. โรมิโอ รามอส ดี โมไรรา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยเทคนิค อีเล็คทริค จำกัด โดยหารือเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2562 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง โดยการประชุมจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ หลังจากการประชุม ทางคณะประชุม ได้เดินทางไปเยี่ยมชมบริษัท ไทยเทคนิค อีเล็คทริค จำกัด โดยคุณบำเหน็จ ประทุมทิน ผู้อำนวยการบริหาร ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมประชุมถึงความร่วมมือภายใต้โครงการ GTDEE

 • เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการโครงการ GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยโครงการ GTDEE ประชุมกับบริษัท โกรเฮ่ สยาม ลิมิเต็ด จำกัด ประกอบด้วย คุณฤทธิ์ธวัฒน์ ชินทร์ณวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคลากร และ คุณสุปรีดา ศิริพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายพัฒนาบุคคลากร พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2560 โดยประชุมเกี่ยวกับการจัดเตรียมการสอบปลายภาคประจำปี 2561 นอกจากนี้ หลังจากประชุมเสร็จ ทางฝ่ายพัฒนาบุคคากร ได้พาคณะทำงานโครงการ GTDEE เยี่ยมชมแผนกต่างๆในโรงงาน

 • เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม และ คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ร่วมประชุมกับคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ประกอบด้วย รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลนิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์ประยูร แนนเกลี้ยง หัวหน้าแผนกเทคโนโลยียานยนต์ และ ว่าที่ร้อยตรี ชูศักดิ์ เกษมรัติ หัวหน้าแผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งคณาจารย์อื่นๆ โดยประชุมหารือเกี่ยวกับการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา นอกจากนั้นทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ได้เยี่ยมชมแผนกเทคโนโลยียานยนต์ และ แผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อีกด้วย

 • วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาช่างแมคคาทรอนิกส์ตามมาตรฐานเยอรมัน กับ ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน และ มร.พอล เคิร์ลเคิล ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฟรานซิสวิชัย ศรีสุระ ที่ปรึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก และ คณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ประกอบด้วย อาจารย์ปิ่น ประมาพันธ์ หัวหน้าฝ่ายช่างอุตสาหกรรม อาจารย์วรงค์กรณ์ สีจันทร์ หัวหน้าฝ่ายช่างแมคคาทรอนิกส์ และ อาจารย์อัฒฑ์ เจาะเหมาะ อาจารย์ประจำฝ่ายช่างแมคคาทรอนิกส์ โดยการประชุมนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2562 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยประชุมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลังจากนั้นทางคณะผู้เข้าประชุมพร้อมด้วย ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) […]

 • เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 คณะทำงานโครงการ GTDEE ประกอบด้วย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการโครงการ GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสโครงการ GTDEE ประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน ในสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ โดยเป็นคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกอบด้วย รศ.ดร. เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ผศ. ดิเรก ชูวิเชียร อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยหารือเกี่ยวกับผลการสอบภาคทฤษฎี การประชุมนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิดีโองานของเรา

บริการของเรา

การสอบรับรองทักษะ และสมรรถนะตามแบบฉบับเยอรมัน

 • การสอบรับรองทักษะ และสมรรถนะตามอาชีพจากประเทศเยอรมนี
 • ใบประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย หรือ/และ สมาคม
  หอการค้า และอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี

สัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Mechatronics PLC
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Electrical Mathematics
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Electric for Technician

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

 • ครูฝึก/ครูช่างในสถานประกอบการ (AdA International – Train the Trainer)
 • ครูฝึกภาคปฏิบัตในสถานศึกษา (Teach the Teacher)

การประกันคุณภาพของสถานศึกษา

การประกันคุณภาพอาชีวศึกษาสำหรับสถาบันอาชีวในประเทศไทย

สาขาอาชีพของเรา

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

วุฒิการศึกษาและใบประกาศนียบัตรที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

วุฒิการศึกษาในระดับ ปวส. และใบประกาศนียบัตรจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย หรือ สมาคมหอการค้า และอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี

มีงาน มีเงิน มีวุฒิ

มีรายได้ระหว่างเรียน (เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ จากนักศึกษาฝึกอาชีพสู่ผู้บริหาร

ทำงานกับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ

ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

Happy Clients Say

TESTIMONIAL

 • Leider ist der Eintrag nur auf อังกฤษ – อเมริกัน verfügbar.

  Vice President Human Resources, Mitr Phol Group
 • “One of my policies as Managing Director of Boonrawd is to promote and improve the standard of vocational school graduates, so that they may have an equal opportunity to grow in the industry trhough their achievements rather than just their educational background. By joining with the GTCC, the GTDEE project is an important piece of the jigsaw puzzle in developing the vocational education sytstem and the personnel themselves.”

  Managing Director, Boonrawd Trading Co., Limited
 • “All around the world, the Bosch apprenticeship programme has benn a proven success for more than a century in grooming talent. We are confident that our programme in Thailand will raise the bar for industry standards and the skills of our local talent.”

  Managing Director of Robert Bosch Limited
 • “The GTDEE programme is another endeavour to reinforce the established vocational system in Thailand. The aims of GTDEE are to increase the skilled workforce to match the demands of the private sector and to unlock the economic competitveness of the country.”

  Chairman of B.Grimm
 • “In 2014, we signed a MOU with the GTCC for a joint vocational programme in Automotive Mechatronic Training. More than 600 qualified technicians have been trained to support our after-sales service network and we expect to produce about 50-70 qualified technicians per year from 2015 onwards.

  This programme is a guarantee for students as they will earn a high vocational certificate and our excellence certificate at the completion of the programme.”

  President and CEO of Mercedes-Benz (Thailand) Ltd.