โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี

รูปแบบความสำเร็จของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองการจ้างงานถึง 95% เมื่อสำเร็จหลักสูครการเรียนปวช.กับโครงการ

เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคีตั้งอยู่บนมาตรฐานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของประเทศเยอรมัน

ได้รับการรับรองจากประเทศเยอรมันนี

ได้รับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานเยอรมันในสาขาวิชาชีพนั้นจากสมาคมหอการค้าเยอรมัน

ข่าวสาร

 • เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE พร้อมด้วย บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย คุณวิชิต ตั้งวงศ์ชื่นสุข ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม คุณณัทฐพงศ์ หล่อพิศาลชัย ครูฝึกอบรมอาวุโส และ คุณพรพิมล เฉลิมชัยรัตนกุล เจ้าหน้าชำนาญการศูนย์ฝึกอบรม เข้าร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนในสถานประกอบการให้แก่นักเรียนระดับปรากศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 – 3 สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 56 คน ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 • คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE และ คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการฝ่าย GTDEE ดำเนินการจัดสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ระดับ เอ (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ)  ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึง 8 พฤศจิกายน 2562 โดยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาฝึกอาชีพ จำนวน 51 คน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ […]

 • เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ประกอบด้วยคุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยรฝ่าย GTDEE ดำเนินการจัดสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ระดับ เอ (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ)  ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด โดยนักศึกษาฝึกอาชีพ จำนวน 20 คน จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เข้าร่วมในการสอบภาคทฤษฎี สำหรับการสอบภาคปฏิบัตินั้นจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2562 การสอบครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การฝึกอบรม บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปทุมธานี

 • คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ประกอบด้วย ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน (PAL Interim Examination) ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ โดยจัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ได้เชิญ ผศ. ดิเรก ชูวิเชียร อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรสำหรับการอบรมในครั้งนี้ โดยนักศึกษาฝึกอาชีพทั้ง 20 คน ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ซึ่งประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 • เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับตัวแทนศูนย์จำหน่ายรถยนต์ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง “กฎหมายและข้อบังคับสำหรับอาชีวศึกษาทวิภาคีและการฝึกอาชีพ” โดยจัดขึ้นที่ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ถ.บางนา-ตราด กม. 19 ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ได้เรียนเชิญ คุณสุรัชตา พ่อธานี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและรับรองสิทธิประโยชน์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นผู้บรรยายสำหรับการอบรมในครั้งนี้

วิดีโองานของเรา

บริการของเรา

การสอบรับรองทักษะ และสมรรถนะตามแบบฉบับเยอรมัน

 • การสอบรับรองทักษะ และสมรรถนะตามอาชีพจากประเทศเยอรมนี
 • ใบประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย หรือ/และ สมาคม
  หอการค้า และอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี

สัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Mechatronics PLC
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Electrical Mathematics
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Electric for Technician

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

 • ครูฝึก/ครูช่างในสถานประกอบการ (AdA International – Train the Trainer)
 • ครูฝึกภาคปฏิบัตในสถานศึกษา (Teach the Teacher)

การประกันคุณภาพของสถานศึกษา

การประกันคุณภาพอาชีวศึกษาสำหรับสถาบันอาชีวในประเทศไทย

สาขาอาชีพของเรา

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

วุฒิการศึกษาและใบประกาศนียบัตรที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

วุฒิการศึกษาในระดับ ปวส. และใบประกาศนียบัตรจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย หรือ สมาคมหอการค้า และอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี

มีงาน มีเงิน มีวุฒิ

มีรายได้ระหว่างเรียน (เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ จากนักศึกษาฝึกอาชีพสู่ผู้บริหาร

ทำงานกับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ

ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

Happy Clients Say

TESTIMONIAL

 • Leider ist der Eintrag nur auf อังกฤษ – อเมริกัน verfügbar.

  Vice President Human Resources, Mitr Phol Group
 • “One of my policies as Managing Director of Boonrawd is to promote and improve the standard of vocational school graduates, so that they may have an equal opportunity to grow in the industry trhough their achievements rather than just their educational background. By joining with the GTCC, the GTDEE project is an important piece of the jigsaw puzzle in developing the vocational education sytstem and the personnel themselves.”

  Managing Director, Boonrawd Trading Co., Limited
 • “All around the world, the Bosch apprenticeship programme has benn a proven success for more than a century in grooming talent. We are confident that our programme in Thailand will raise the bar for industry standards and the skills of our local talent.”

  Managing Director of Robert Bosch Limited
 • “The GTDEE programme is another endeavour to reinforce the established vocational system in Thailand. The aims of GTDEE are to increase the skilled workforce to match the demands of the private sector and to unlock the economic competitveness of the country.”

  Chairman of B.Grimm
 • “In 2014, we signed a MOU with the GTCC for a joint vocational programme in Automotive Mechatronic Training. More than 600 qualified technicians have been trained to support our after-sales service network and we expect to produce about 50-70 qualified technicians per year from 2015 onwards.

  This programme is a guarantee for students as they will earn a high vocational certificate and our excellence certificate at the completion of the programme.”

  President and CEO of Mercedes-Benz (Thailand) Ltd.