โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี

รูปแบบความสำเร็จของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองการจ้างงานถึง 95% เมื่อสำเร็จหลักสูครการเรียนปวช.กับโครงการ

เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคีตั้งอยู่บนมาตรฐานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของประเทศเยอรมัน

ได้รับการรับรองจากประเทศเยอรมันนี

ได้รับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานเยอรมันในสาขาวิชาชีพนั้นจากสมาคมหอการค้าเยอรมัน

ข่าวสาร

 • เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE จัดประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยประชุมเรื่องต่างๆดังนี้ ตัวอย่างความสำเร็จของการพัฒนาอาชีวศึกษาทวิภาคีในประเทศไทย การวางแผนการสอบปลายภาคตามมาตรฐานเยอรมัน สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2561 การสอบคัดเลือกนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2563 แผนงานของโครงการ GTDEE ประจำปี 2561 โดยมีตัวแทนจากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ GTDEE เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ มร. แวน เวือง เหงียน คิม ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณวิชิต ตั้งวงศ์ชื่นสุข ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม และ คุณกฤศกร ไกรจินดา ครูฝึกอบรมอาวุโสในสถานประกอบการ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด คุณทิมพร […]

 • เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE ดำเนิการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาฝึกอาขีพ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด รุ่นปี 2563 ทั้งนี้ มีนักศึกษาจากสาขาวิชาช่างยนต์ และ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมสอบในครั้งนี้ ซึ่งการสอบจัดขึ้นที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 • เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE ร่วมกับคุณพรพิมล เฉลิมชัยรัตนกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมชำนาญการ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด และ อาจารย์สมบัติ กลิ่นภู่ อาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมเป็นนักศึกษาฝึกอาชีพ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด รุ่นปี 2563 โดยจัดสอบ ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 • เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE เยี่ยมชมบริษัท โรบาเธิร์ม จำกัด ตั้งอยู่ จังหวัดระยอง นอกจากนี้ได้พูดคุยกับคุณวิญญู สายสนิท รองผู้อำนวยการบริหาร และ มร. ไมเคิล เวห์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตภายใต้โครงการ GTDEE

 • เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อหารือเกี่ยวกับการแปลเอกสารวิชาการสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ภายใต้โครงการการพัฒนาช่างฝึกอาชีพสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ โดยการประชุมจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

วิดีโองานของเรา

บริการของเรา

การสอบรับรองทักษะ และสมรรถนะตามแบบฉบับเยอรมัน

 • การสอบรับรองทักษะ และสมรรถนะตามอาชีพจากประเทศเยอรมนี
 • ใบประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย หรือ/และ สมาคม
  หอการค้า และอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี

สัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Mechatronics PLC
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Electrical Mathematics
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Electric for Technician

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

 • ครูฝึก/ครูช่างในสถานประกอบการ (AdA International – Train the Trainer)
 • ครูฝึกภาคปฏิบัตในสถานศึกษา (Teach the Teacher)

การประกันคุณภาพของสถานศึกษา

การประกันคุณภาพอาชีวศึกษาสำหรับสถาบันอาชีวในประเทศไทย

สาขาอาชีพของเรา

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

วุฒิการศึกษาและใบประกาศนียบัตรที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

วุฒิการศึกษาในระดับ ปวส. และใบประกาศนียบัตรจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย หรือ สมาคมหอการค้า และอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี

มีงาน มีเงิน มีวุฒิ

มีรายได้ระหว่างเรียน (เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ จากนักศึกษาฝึกอาชีพสู่ผู้บริหาร

ทำงานกับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ

ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

Happy Clients Say

TESTIMONIAL

 • Leider ist der Eintrag nur auf อังกฤษ – อเมริกัน verfügbar.

  Vice President Human Resources, Mitr Phol Group
 • “One of my policies as Managing Director of Boonrawd is to promote and improve the standard of vocational school graduates, so that they may have an equal opportunity to grow in the industry trhough their achievements rather than just their educational background. By joining with the GTCC, the GTDEE project is an important piece of the jigsaw puzzle in developing the vocational education sytstem and the personnel themselves.”

  Managing Director, Boonrawd Trading Co., Limited
 • “All around the world, the Bosch apprenticeship programme has benn a proven success for more than a century in grooming talent. We are confident that our programme in Thailand will raise the bar for industry standards and the skills of our local talent.”

  Managing Director of Robert Bosch Limited
 • “The GTDEE programme is another endeavour to reinforce the established vocational system in Thailand. The aims of GTDEE are to increase the skilled workforce to match the demands of the private sector and to unlock the economic competitveness of the country.”

  Chairman of B.Grimm
 • “In 2014, we signed a MOU with the GTCC for a joint vocational programme in Automotive Mechatronic Training. More than 600 qualified technicians have been trained to support our after-sales service network and we expect to produce about 50-70 qualified technicians per year from 2015 onwards.

  This programme is a guarantee for students as they will earn a high vocational certificate and our excellence certificate at the completion of the programme.”

  President and CEO of Mercedes-Benz (Thailand) Ltd.