โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี

รูปแบบความสำเร็จของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองการจ้างงานถึง 95% เมื่อสำเร็จหลักสูครการเรียนปวช.กับโครงการ

เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคีตั้งอยู่บนมาตรฐานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของประเทศเยอรมัน

ได้รับการรับรองจากประเทศเยอรมันนี

ได้รับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานเยอรมันในสาขาวิชาชีพนั้นจากสมาคมหอการค้าเยอรมัน

ข่าวสาร

 • เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการโครงการ GTDEE เดินทางไปยังศูนย์ฝึกอบรมบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ ดังรายละเอียดดังนี้ การสอบกลางภาคตามมามาตรฐานเยอรมัน (PAL Interim Examination) สาขาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2560 ระดับ บี การเตรียมตัวสำหรับสอบกลางภาคตามมามาตรฐานเยอรมัน (PAL Interim Examination) สาขาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในงานช่าง สาขาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2560 ระดับ เอ

 • เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการโครงการ GTDEE เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเข้าร่วมประชุมกับคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้เรียนเชิญมาเป็นคณะกรรมการกลางในการประเมินการสอบครั้งนี้ ได้แก่ รศ.ดร. เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร. วริษฐ์ ธรรมศิริโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ. ดิเรก ชูวิเชียร เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการโครงการ GTDEE คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการโครงการ GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE ร่วมกับคุณ สมพงษ์ เอี่ยมสมัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นที่ บริษัท บริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง โดยมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมคัดเลือกจำนวน 8 คน

 • คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการโครงการ และ คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการโครงการ ดำเนินการจัดสอบปลายภาคตามมาตรฐานเยอรมัน (PAL Examination) ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2562 ในสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพในหลักสูตร GTDEE รุ่นปี 2560 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 ถึง 10 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 19 อีกทั้ง ทางฝ่าย GTDEE ได้เรียนเชิญคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาเป็นคณะกรรมการกลางในการประเมินการสอบครั้งนี้ ได้แก่ รศ.ดร. เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ […]

 • เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ได้ดำเนินการจัดสอบปลายภาคตามมาตรฐานเยอรมัน (PAL Examination) ภาคทฤษฎี ประจำปี 2562 ในสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพในหลักสูตร GTDEE รุ่นปี 2560 ที่ได้ฝึกอาชีพที่บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด โดยจัดขึ้นวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ซึ่งได้จัดขึ้นพร้อมกัน 2 แห่ง โดยมีคณะทำงานโครงการ GTDEE แบ่งออกเป็น 2 ทีม คอยดูแลการจัดสอบครั้งนี้ ตามรายละเอียดดังนี้ มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส และ คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการโครงการ GTDEE ดูแลการจัดสอบนักศึกษาฝึกอาชีพบริษัท […]

วิดีโองานของเรา

บริการของเรา

การสอบรับรองทักษะ และสมรรถนะตามแบบฉบับเยอรมัน

 • การสอบรับรองทักษะ และสมรรถนะตามอาชีพจากประเทศเยอรมนี
 • ใบประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย หรือ/และ สมาคม
  หอการค้า และอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี

สัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Mechatronics PLC
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Electrical Mathematics
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Electric for Technician

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

 • ครูฝึก/ครูช่างในสถานประกอบการ (AdA International – Train the Trainer)
 • ครูฝึกภาคปฏิบัตในสถานศึกษา (Teach the Teacher)

การประกันคุณภาพของสถานศึกษา

การประกันคุณภาพอาชีวศึกษาสำหรับสถาบันอาชีวในประเทศไทย

สาขาอาชีพของเรา

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

วุฒิการศึกษาและใบประกาศนียบัตรที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

วุฒิการศึกษาในระดับ ปวส. และใบประกาศนียบัตรจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย หรือ สมาคมหอการค้า และอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี

มีงาน มีเงิน มีวุฒิ

มีรายได้ระหว่างเรียน (เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ จากนักศึกษาฝึกอาชีพสู่ผู้บริหาร

ทำงานกับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ

ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

Happy Clients Say

TESTIMONIAL

 • Leider ist der Eintrag nur auf อังกฤษ – อเมริกัน verfügbar.

  Vice President Human Resources, Mitr Phol Group
 • “One of my policies as Managing Director of Boonrawd is to promote and improve the standard of vocational school graduates, so that they may have an equal opportunity to grow in the industry trhough their achievements rather than just their educational background. By joining with the GTCC, the GTDEE project is an important piece of the jigsaw puzzle in developing the vocational education sytstem and the personnel themselves.”

  Managing Director, Boonrawd Trading Co., Limited
 • “All around the world, the Bosch apprenticeship programme has benn a proven success for more than a century in grooming talent. We are confident that our programme in Thailand will raise the bar for industry standards and the skills of our local talent.”

  Managing Director of Robert Bosch Limited
 • “The GTDEE programme is another endeavour to reinforce the established vocational system in Thailand. The aims of GTDEE are to increase the skilled workforce to match the demands of the private sector and to unlock the economic competitveness of the country.”

  Chairman of B.Grimm
 • “In 2014, we signed a MOU with the GTCC for a joint vocational programme in Automotive Mechatronic Training. More than 600 qualified technicians have been trained to support our after-sales service network and we expect to produce about 50-70 qualified technicians per year from 2015 onwards.

  This programme is a guarantee for students as they will earn a high vocational certificate and our excellence certificate at the completion of the programme.”

  President and CEO of Mercedes-Benz (Thailand) Ltd.