โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี

รูปแบบความสำเร็จของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองการจ้างงานถึง 95% เมื่อสำเร็จหลักสูครการเรียนปวช.กับโครงการ

เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคีตั้งอยู่บนมาตรฐานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของประเทศเยอรมัน

ได้รับการรับรองจากประเทศเยอรมันนี

ได้รับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานเยอรมันในสาขาวิชาชีพนั้นจากสมาคมหอการค้าเยอรมัน

ข่าวสาร

 • เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ได้แนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน (PAL Interim Examination) ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2562 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ทั้งระดับ เอ (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ) และ ระดับ บี (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีในประเทศไทยตามหลักสูตรเยอรมัน) ที่ฝึกอาชีพที่บริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยจัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรมบริษัทเมอร์ซีเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ถนนบางนา-ตราด กม. 19

 • เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับคุณเพิ่มศักดิ์ สุขศิริ ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีกระบวนการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สถาบันไทย-เยอรมัน โดยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคตในการพัฒนาสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ การประชุมจัดขึ้นที่สถาบันไทย-เยอรมัน

 • เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการโครงการ GTDEE ร่วมประชุม เรื่อง ประเมินผลการสอบปลายภาคตามมาตรฐานเยอรมัน (PAL Final Examination) ประจำปี 2563 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ (ภาคทฤษฎี) สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 ระดับ เอ (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ) ที่ฝึกอาชีพที่บริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กับคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้เรียนเชิญมาเป็นคณะกรรมการกลางในการประเมินการสอบครั้งนี้ ได้แก่ รศ.ดร. […]

 • เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะทำงานโครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) ภายใต้การหอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมหารือกับคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ประกอบด้วย ดร. สำรวย มหาพราหมณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาชีพ อาจารย์ศุภวิทย์ แฉล้มกุล หัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ อาจารย์ณรงค์กรณ์ สีจันทร์ หัวหน้าแผนกช่างอุตสาหกรรม อาจารย์อัฒฑ์ เจาะเหมาะ รองหัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์และแมคคาทรอนิกส์ และ คณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง โดยปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาช่างแมคคาทรอนิกส์ภายใต้โครงการการพัฒนาช่างแมคคาทรอนิกส์ การประชุมจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

 • เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะทำงานโครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) ภายใต้การหอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ได้แนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน (PAL Interim Examination) ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2562 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ บี (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีในประเทศไทยตามหลักสูตรเยอรมัน) จำนวน 26 คน ภายใต้โครงการการพัฒนาช่างแมคคาทรอนิกส์ นอกจากนี้ อาจารย์อัฑฒ์ เจาะเหมาะ รองหัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์และแมคคาทรอนิกส์ เข้าร่วมการแนะนำในครั้งนี้ด้วย โดยจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

วิดีโองานของเรา

บริการของเรา

การสอบรับรองทักษะ และสมรรถนะตามแบบฉบับเยอรมัน

 • การสอบรับรองทักษะ และสมรรถนะตามอาชีพจากประเทศเยอรมนี
 • ใบประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย หรือ/และ สมาคม
  หอการค้า และอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี

สัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Mechatronics PLC
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Electrical Mathematics
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Electric for Technician

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

 • ครูฝึก/ครูช่างในสถานประกอบการ (AdA International – Train the Trainer)
 • ครูฝึกภาคปฏิบัตในสถานศึกษา (Teach the Teacher)

การประกันคุณภาพของสถานศึกษา

การประกันคุณภาพอาชีวศึกษาสำหรับสถาบันอาชีวในประเทศไทย

สาขาอาชีพของเรา

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

วุฒิการศึกษาและใบประกาศนียบัตรที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

วุฒิการศึกษาในระดับ ปวส. และใบประกาศนียบัตรจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย หรือ สมาคมหอการค้า และอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี

มีงาน มีเงิน มีวุฒิ

มีรายได้ระหว่างเรียน (เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ จากนักศึกษาฝึกอาชีพสู่ผู้บริหาร

ทำงานกับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ

ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

Happy Clients Say

TESTIMONIAL

 • Leider ist der Eintrag nur auf อังกฤษ – อเมริกัน verfügbar.

  Vice President Human Resources, Mitr Phol Group
 • “One of my policies as Managing Director of Boonrawd is to promote and improve the standard of vocational school graduates, so that they may have an equal opportunity to grow in the industry trhough their achievements rather than just their educational background. By joining with the GTCC, the GTDEE project is an important piece of the jigsaw puzzle in developing the vocational education sytstem and the personnel themselves.”

  Managing Director, Boonrawd Trading Co., Limited
 • “All around the world, the Bosch apprenticeship programme has benn a proven success for more than a century in grooming talent. We are confident that our programme in Thailand will raise the bar for industry standards and the skills of our local talent.”

  Managing Director of Robert Bosch Limited
 • “The GTDEE programme is another endeavour to reinforce the established vocational system in Thailand. The aims of GTDEE are to increase the skilled workforce to match the demands of the private sector and to unlock the economic competitveness of the country.”

  Chairman of B.Grimm
 • “In 2014, we signed a MOU with the GTCC for a joint vocational programme in Automotive Mechatronic Training. More than 600 qualified technicians have been trained to support our after-sales service network and we expect to produce about 50-70 qualified technicians per year from 2015 onwards.

  This programme is a guarantee for students as they will earn a high vocational certificate and our excellence certificate at the completion of the programme.”

  President and CEO of Mercedes-Benz (Thailand) Ltd.