โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี

รูปแบบความสำเร็จของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองการจ้างงานถึง 95% เมื่อสำเร็จหลักสูครการเรียนปวช.กับโครงการ

เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคีตั้งอยู่บนมาตรฐานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของประเทศเยอรมัน

ได้รับการรับรองจากประเทศเยอรมันนี

ได้รับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานเยอรมันในสาขาวิชาชีพนั้นจากสมาคมหอการค้าเยอรมัน

ข่าวสาร

 • เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 คณะทำงานโครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) ภายใต้การหอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับดร. นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ คณะทำงาน โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมต่อเนื่องในหัวข้อเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาช่างแมคคาทรอนิกส์ตามมาตรฐานเยอรมัน โดยจะมีการเทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2562 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 26 คน ภายใต้โครงการการพัฒนาช่างแมคคาทรอนิกส์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จะเข้ารับการทดสอบเทียบเคียงกับคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 5 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในเดือนมีนาคม 2564 ถึง เดือนเมษายน 2564 การประชุมนี้จัดขึ้นที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

 • ดูรูปเพิ่มเติมกรุณากดอัลบั้มรูป https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Gtdeeproject&set=a.2926855434196550 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส ดำเนินการจัดสอบตามมาตรฐานเยอรมัน ส่วนที่ 1 (PAL examination – Part 1) ในสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพในโครงการ GTDEE รุ่นปีการศึกษา 2562 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ถึง 27 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยการสอบในครั้งนี้เป็นการสอบที่มุ่งเน้นการใช้โครงงานเป็นหัวข้อหลักในการสอบ โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 8 สถานี ดังนี้ การสอบตามมาตรฐานเยอรมัน ส่วนที่ 1 สถานีที่ 1: ทักษะทางด้านช่างกลสถานีที่ 2: การติดตั้งอุปกรณ์สายไฟสถานีที่ 3: การลงโปรแกรม PLCสถานีที่ […]

 • เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับ รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) และคณาจารย์ โดยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตด้านการพัฒนาช่างแมคคาทรอนิกส์ การประชุมจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 • เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ดร. โรลันด์ ไวน์ ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าเยอรมัน-ไทย และ มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ประชุมกับคุณแคโรลิน คาโพเน่ หัวหน้าโครงการคมนาคม ภายใต้องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย โดยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตด้านอาชีวศึกษา การประชุมจัดขึ้นที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย

 • เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE เข้าสังเกตการณ์นักศึกษาฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ รุ่นปี 2562 ภายใต้โครงการการพัฒนาช่างแมคคาทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการช่างแมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจัดสอบกลางภาคให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2563

วิดีโองานของเรา

บริการของเรา

การสอบรับรองทักษะ และสมรรถนะตามแบบฉบับเยอรมัน

 • การสอบรับรองทักษะ และสมรรถนะตามอาชีพจากประเทศเยอรมนี
 • ใบประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย หรือ/และ สมาคม
  หอการค้า และอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี

สัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Mechatronics PLC
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Electrical Mathematics
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Electric for Technician

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

 • ครูฝึก/ครูช่างในสถานประกอบการ (AdA International – Train the Trainer)
 • ครูฝึกภาคปฏิบัตในสถานศึกษา (Teach the Teacher)

การประกันคุณภาพของสถานศึกษา

การประกันคุณภาพอาชีวศึกษาสำหรับสถาบันอาชีวในประเทศไทย

สาขาอาชีพของเรา

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

วุฒิการศึกษาและใบประกาศนียบัตรที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

วุฒิการศึกษาในระดับ ปวส. และใบประกาศนียบัตรจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย หรือ สมาคมหอการค้า และอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี

มีงาน มีเงิน มีวุฒิ

มีรายได้ระหว่างเรียน (เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ จากนักศึกษาฝึกอาชีพสู่ผู้บริหาร

ทำงานกับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ

ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

Happy Clients Say

TESTIMONIAL

 • Leider ist der Eintrag nur auf อังกฤษ – อเมริกัน verfügbar.

  Vice President Human Resources, Mitr Phol Group
 • “One of my policies as Managing Director of Boonrawd is to promote and improve the standard of vocational school graduates, so that they may have an equal opportunity to grow in the industry trhough their achievements rather than just their educational background. By joining with the GTCC, the GTDEE project is an important piece of the jigsaw puzzle in developing the vocational education sytstem and the personnel themselves.”

  Managing Director, Boonrawd Trading Co., Limited
 • “All around the world, the Bosch apprenticeship programme has benn a proven success for more than a century in grooming talent. We are confident that our programme in Thailand will raise the bar for industry standards and the skills of our local talent.”

  Managing Director of Robert Bosch Limited
 • “The GTDEE programme is another endeavour to reinforce the established vocational system in Thailand. The aims of GTDEE are to increase the skilled workforce to match the demands of the private sector and to unlock the economic competitveness of the country.”

  Chairman of B.Grimm
 • “In 2014, we signed a MOU with the GTCC for a joint vocational programme in Automotive Mechatronic Training. More than 600 qualified technicians have been trained to support our after-sales service network and we expect to produce about 50-70 qualified technicians per year from 2015 onwards.

  This programme is a guarantee for students as they will earn a high vocational certificate and our excellence certificate at the completion of the programme.”

  President and CEO of Mercedes-Benz (Thailand) Ltd.