โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี

รูปแบบความสำเร็จของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองการจ้างงานถึง 95% เมื่อสำเร็จหลักสูครการเรียนปวช.กับโครงการ

เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคีตั้งอยู่บนมาตรฐานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของประเทศเยอรมัน

ได้รับการรับรองจากประเทศเยอรมันนี

ได้รับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานเยอรมันในสาขาวิชาชีพนั้นจากสมาคมหอการค้าเยอรมัน

ข่าวสาร

 • เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 คณะทำงานฝ่าย GTDEE ภายใต้หอกาค้าเยอรมัน-ไทย ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ รุ่น 2562 สำหรับฝึกอาชีพที่ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนักเรียนในสาขาวิชาดังกล่าวสนใจเข้าร่วมในการคัดเลือกในครั้งนี้จำนวน 6 คน การดำเนินการสอบคัดเลือกนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

 • เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการเชื่อมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 8 โดยสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The South East Asia IIW International Welding Congress มาแล้วสองครั้งในปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553 และในปี พ.ศ. 2562 นี้ ได้รับอนุมัติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการด้านการเชื่อมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 8 (The 8th Asia Pacific IIW International Congress) โดยเป็นกิจกรรมร่วมฉลองในโอกาสครบรอบการสถาปนา 60 ปี มจพ. ในหัวข้อ “Promote and Ensure the Quality of Welding […]

 • เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ได้รับเชิญจากสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคในการฝึกอบรมสายอาชีพ เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการการขับเคลื่อนธุรกิจภาคอุตสาหกรรม 4.0 ในหัวข้อ “กลยุทธ์การพัฒนาทักษะของธุรกิจและอุตสาหกรรม” ซึ่งจีดขึ้นที่โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ ซึ่งมีเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ โดยงานสัมมนานี้ได้พูดเกี่ยวกับหัวข้อดังต่อไปนี้1. เพื่อชี้ถึงผลกระทบสำคัญในอุตสาหกรรม 4.0 ที่มีต่อทักษะต่างๆในภูมิภาคอาเซียน2. เพื่อชี้ถึงความต้องการที่มากขึ้นของบริษัทภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาทักษะแรงงานในภูมิภาคอาเซียน3. เพื่อสร้างความตระหนักให้กับบริษัทในการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานในภูมิภาคอาเซียนสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

 • เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะทำงานฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม และ คุณอภิญญา อัมพร ร่วมประชุมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย ดร.ประเสริฐ แก้วแจ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ หัวหน้าแผนกทวิภาคี และ เจ้าหน้าแผนกความร่วมมือ โดยประชุมหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตภายใต้หลักสูตร GTDEE การประชุมนี้จัดขึ้นที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย

 • เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 คณะทำงานฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ร่วมประชุมกับบริษัท โกรเฮ่ สยาม ลิมิเต็ด ประกอบด้วย คุณฤทธิ์ธวัฒน์ ชินทร์ณวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ คุณสุปรีดา ศิริพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ประกอบด้วย อาจารย์สมศักดิ์ วชิรดุสิต หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง โดยหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการจัดสอบปลายภาค ประจำปี 2562 สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2560 นอกจากนี้นักศึกษาฝึกอาชีพได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งทางคณะทำงานฝ่าย GTDEE ได้ให้ข้อมูลแก่นักศึกษาฝึกอาชีพในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

วิดีโองานของเรา

บริการของเรา

การสอบรับรองทักษะ และสมรรถนะตามแบบฉบับเยอรมัน

 • การสอบรับรองทักษะ และสมรรถนะตามอาชีพจากประเทศเยอรมนี
 • ใบประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย หรือ/และ สมาคม
  หอการค้า และอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี

สัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Mechatronics PLC
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Electrical Mathematics
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Electric for Technician

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

 • ครูฝึก/ครูช่างในสถานประกอบการ (AdA International – Train the Trainer)
 • ครูฝึกภาคปฏิบัตในสถานศึกษา (Teach the Teacher)

การประกันคุณภาพของสถานศึกษา

การประกันคุณภาพอาชีวศึกษาสำหรับสถาบันอาชีวในประเทศไทย

สาขาอาชีพของเรา

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

วุฒิการศึกษาและใบประกาศนียบัตรที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

วุฒิการศึกษาในระดับ ปวส. และใบประกาศนียบัตรจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย หรือ สมาคมหอการค้า และอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี

มีงาน มีเงิน มีวุฒิ

มีรายได้ระหว่างเรียน (เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ จากนักศึกษาฝึกอาชีพสู่ผู้บริหาร

ทำงานกับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ

ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

Happy Clients Say

TESTIMONIAL

 • Leider ist der Eintrag nur auf อังกฤษ – อเมริกัน verfügbar.

  Vice President Human Resources, Mitr Phol Group
 • “One of my policies as Managing Director of Boonrawd is to promote and improve the standard of vocational school graduates, so that they may have an equal opportunity to grow in the industry trhough their achievements rather than just their educational background. By joining with the GTCC, the GTDEE project is an important piece of the jigsaw puzzle in developing the vocational education sytstem and the personnel themselves.”

  Managing Director, Boonrawd Trading Co., Limited
 • “All around the world, the Bosch apprenticeship programme has benn a proven success for more than a century in grooming talent. We are confident that our programme in Thailand will raise the bar for industry standards and the skills of our local talent.”

  Managing Director of Robert Bosch Limited
 • “The GTDEE programme is another endeavour to reinforce the established vocational system in Thailand. The aims of GTDEE are to increase the skilled workforce to match the demands of the private sector and to unlock the economic competitveness of the country.”

  Chairman of B.Grimm
 • “In 2014, we signed a MOU with the GTCC for a joint vocational programme in Automotive Mechatronic Training. More than 600 qualified technicians have been trained to support our after-sales service network and we expect to produce about 50-70 qualified technicians per year from 2015 onwards.

  This programme is a guarantee for students as they will earn a high vocational certificate and our excellence certificate at the completion of the programme.”

  President and CEO of Mercedes-Benz (Thailand) Ltd.