โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี

รูปแบบความสำเร็จของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองการจ้างงานถึง 95% เมื่อสำเร็จหลักสูครการเรียนปวช.กับโครงการ

เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคีตั้งอยู่บนมาตรฐานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของประเทศเยอรมัน

ได้รับการรับรองจากประเทศเยอรมันนี

ได้รับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานเยอรมันในสาขาวิชาชีพนั้นจากสมาคมหอการค้าเยอรมัน

ข่าวสาร

 • เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมในหลักสูตรนักศึกษาฝึกอาชีพของโครงการ GTDEE รุ่นปี 2563 สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ให้กับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ มีนักเรียนจากสาขาวิชายานยนต์ และ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมสอบคัดเลือก โดยการสอบในครั้งนี้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

 • มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ดำเนินการจัดสอบครูภาคปฏิบัติในวิทยาลัยตามมาตรฐานเยอรมัน (ขั้นพื้นฐาน) ภายใต้โครงการการพัฒนาช่างฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ให้กับผู้เข้าอบรมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ ซึ่งจัดสอบระหว่างวันที่ 17 ถึง 18 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)  ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญ ดร. สุรเชษฐ์ สมไชย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอสแควร์ พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด และ มร. พอล เคิร์ลเคิล ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นคณะกรรมการการสอบในครั้งนี้

 • เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบปลายภาคสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2561 ของบริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด-เหมราช จังหวัดระยอง ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญ ดร. ทศพร แก้ววิจิตร อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยการอบรมนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 • เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ประกอบด้วย คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการฝ่าย GTDEE และ มร. มาร์เซล วอลท์ซ นักศึกษาฝึกงานฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย เข้าร่วมประชุม เรื่อง การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้สำหรับทวิภาคีสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรตามมาตรฐานเยอรมัน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งนำเสนอโดย ศาสตราจารย์ ดร. มันเฟรด มันไธร์ ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน นอกจากนี้ คุณคลาวเดีย เอบาค อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอาหารและเกษตร สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และ รศ.ดร. ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ผศ.ดร. ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร และ คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย

 • มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมกับคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยประชุมเรื่อง การเทียบเคียงหลักสูตรช่างเทคนิคชำนาญงานขั้นสูง ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 ถึง 7 มีนาคม 2563 ณ อัมพวา รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัด สมุทรสาคร

วิดีโองานของเรา

บริการของเรา

การสอบรับรองทักษะ และสมรรถนะตามแบบฉบับเยอรมัน

 • การสอบรับรองทักษะ และสมรรถนะตามอาชีพจากประเทศเยอรมนี
 • ใบประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย หรือ/และ สมาคม
  หอการค้า และอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี

สัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Mechatronics PLC
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Electrical Mathematics
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ Electric for Technician

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

 • ครูฝึก/ครูช่างในสถานประกอบการ (AdA International – Train the Trainer)
 • ครูฝึกภาคปฏิบัตในสถานศึกษา (Teach the Teacher)

การประกันคุณภาพของสถานศึกษา

การประกันคุณภาพอาชีวศึกษาสำหรับสถาบันอาชีวในประเทศไทย

สาขาอาชีพของเรา

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

วุฒิการศึกษาและใบประกาศนียบัตรที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

วุฒิการศึกษาในระดับ ปวส. และใบประกาศนียบัตรจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย หรือ สมาคมหอการค้า และอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี

มีงาน มีเงิน มีวุฒิ

มีรายได้ระหว่างเรียน (เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ จากนักศึกษาฝึกอาชีพสู่ผู้บริหาร

ทำงานกับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ

ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

Happy Clients Say

TESTIMONIAL

 • Leider ist der Eintrag nur auf อังกฤษ – อเมริกัน verfügbar.

  Vice President Human Resources, Mitr Phol Group
 • “One of my policies as Managing Director of Boonrawd is to promote and improve the standard of vocational school graduates, so that they may have an equal opportunity to grow in the industry trhough their achievements rather than just their educational background. By joining with the GTCC, the GTDEE project is an important piece of the jigsaw puzzle in developing the vocational education sytstem and the personnel themselves.”

  Managing Director, Boonrawd Trading Co., Limited
 • “All around the world, the Bosch apprenticeship programme has benn a proven success for more than a century in grooming talent. We are confident that our programme in Thailand will raise the bar for industry standards and the skills of our local talent.”

  Managing Director of Robert Bosch Limited
 • “The GTDEE programme is another endeavour to reinforce the established vocational system in Thailand. The aims of GTDEE are to increase the skilled workforce to match the demands of the private sector and to unlock the economic competitveness of the country.”

  Chairman of B.Grimm
 • “In 2014, we signed a MOU with the GTCC for a joint vocational programme in Automotive Mechatronic Training. More than 600 qualified technicians have been trained to support our after-sales service network and we expect to produce about 50-70 qualified technicians per year from 2015 onwards.

  This programme is a guarantee for students as they will earn a high vocational certificate and our excellence certificate at the completion of the programme.”

  President and CEO of Mercedes-Benz (Thailand) Ltd.