เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการโครงการ GTDEE คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ปรึกษาอาวุโสโครงการ GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยโครงการ GTDEE พร้อมด้วย ดร. ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค และคณาจารย์จากวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ ท่านเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย มร. ปีเตอร์ พรือเกล ซึ่งได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตย์กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นอกจากนี้ยังมีอีก 2 ท่าน ที่ได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตย์กิตติมศักดิ์ มีดังนี้

  1. ศาสตราจารย์ ดร. โลธาร์ ครอลล์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตย์กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

  1. ดร. เชน บิน

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตย์กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม