เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร. กมลศักดิ์ สุรดม และ คุณคติพจน์ กนกยรเศรษฐ์ ได้เรียนเชิญอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.ทค และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการการจัดสอบปลายภาค ปี 2561 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และ สาขาวิชาช่างกล การประชุมนี้จัดขึ้นทื่ หอการค้าเยอรมัน-ไทย