หอการค้าเยอรมัน-ไทย พร้อมด้วยสถานทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย และ องค์กาความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ได้รับการเรียนเชิญจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการเข้าเยี่ยมชมสถานีตู้สินค้า ICD ที่ตำบลทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560

สถานีตู้สินค้า ICD จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมธุรกิจภาคใต้และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่มีการจัดกลุ่ม ได้แก่ IMG-GT (อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ ไทย) เนื่องจากเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟไทยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และ ท่าเรือกันตัง จังหวัดตรัง

ประโยชน์ของการขนส่งทางรถไฟ คือ ต้นทุนการลงทุนน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งทางถนน ดังนั้นจะช่วยลดต้นทุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว นอกจากนี้ ยังส่งผลด้านบวกต่อสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้ปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงโดยการขนส่งสินค้าทางรถไฟแทนการขนทางรถยนต์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเทศบาลเมืองทุ่งสงมีความสนใจที่จะร่วมมือกับ บริษัท เยอรมันด้านโลจิสติกและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนา ICD อย่างยั่งยืนมากขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านนิเวศวิทยา ผู้แทนที่เข้าร่วมเยี่ยมชมสถานีตู้สินค้า ICD ในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันในการวางแผนดำเนินงานและมีความสนใจในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปรับการวางแผนและการดำเนินงานในปัจจุบันเพื่อสร้างกรอบที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเยอรมนี