ALL NEWS

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม  คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ และ คุณอภิญญา อัมพร ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาทวิภีของหอการค้าเยอรมัน-ไทย ครั้งที่ 8 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค ว่าด้วยเรื่องการสรุปผลการจัดกิจกรรมโดยทางหอการค้าเยอรมัน-ไทย ในปี 2560 ภาพรวมในการจัดกิจกรรมโดยหอการค้าเยอรมัน-ไทย ในครึ่งปีแรก 2561 และ ค่าที่ปรึกษาของโครงการ GTDEE โดยมีตัวแทนจากบริษัทต่างๆเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โรเบิร์ต บอช เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โกรเฮ่ สยาม […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม  คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ และ คุณอภิญญา อัมพร ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค ให้กับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย มร. แวน วง เหงียน คิม ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ คุณ ธีรวุฒิ ธนสารโสภิณ ผู้จัดอาวุโสฝ่ายฝึกอบรม จากบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมในการดำเนินการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ได้เดินทางไปวิทยาลัยเทคโนโลยี ดอน บอสโก กรุงเทพ เพื่อเข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2560 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ จำนวน 14 คน ซึ่งได้ฝึกอาชีพที่ บริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณวิชิต ตั้งวงศ์ชื่นสุข ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม และ คุณกฤศกร ไกรจินดา ครูฝึกชำนาญการ จากบริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด  เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว และ คุณวิชิต ตั้งวงศ์ชื่นสุข เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ นอกจากนี้ ทางบริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู กรุ๊ป […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ได้เข้าร่วมดำเนินการจัดสอบกลางภาคภายในของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2560 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ และ คุณอภิญญา อัมพร ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ให้กับบริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี คุณวิชิต ตั้งวงศ์ชื่นสุข ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม และ คุณกฤศกร ไกรจินดา ครูฝึกชำนาญการ จากบริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค ร่วมดำเนินการจัดสอบคัดเลือก ซึ่งจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าเยอรมัน-ไทย ดร. โรแลนด์ ไวน์ ได้เดินทางไปร่วมในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2559 สาขาวิชาช่างเทคนิคยานยนต์ โดยประธานของบริษัท เมอเซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ นอกจากนี้ ดร. โรแลนด์ ไวน์ และ มร. คาร์ล อดัม เลขานุการตรีฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ สถานทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาฝึกอาชีพทุกคนที่ได้สำเร็จหลักสูตรของโครงการ GTDEE  อีกด้วย

Read more

ALL NEWS

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคณิตศาสตร์สำหรับช่างเทคนิค ในหัวข้อ “การนำคณิตศาสตร์ไฟฟ้าไปใช้ในไฟฟ้าควบคุม” ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รุ่นปี 2559 จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ที่ได้ฝึกอาชีพที่บริษัท บุญรอด บริเวอรี่ จำกัด และ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) การอบรมนี้จัดขึ้นที่ หอการค้าเยอรมัน-ไทย อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์

Read more

ALL NEWS

หอการค้าเยอรมัน-ไทย พร้อมด้วยสถานทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย และ องค์กาความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ได้รับการเรียนเชิญจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการเข้าเยี่ยมชมสถานีตู้สินค้า ICD ที่ตำบลทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 สถานีตู้สินค้า ICD จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมธุรกิจภาคใต้และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่มีการจัดกลุ่ม ได้แก่ IMG-GT (อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ ไทย) เนื่องจากเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟไทยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และ ท่าเรือกันตัง จังหวัดตรัง ประโยชน์ของการขนส่งทางรถไฟ คือ ต้นทุนการลงทุนน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งทางถนน ดังนั้นจะช่วยลดต้นทุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว นอกจากนี้ ยังส่งผลด้านบวกต่อสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้ปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงโดยการขนส่งสินค้าทางรถไฟแทนการขนทางรถยนต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเทศบาลเมืองทุ่งสงมีความสนใจที่จะร่วมมือกับ บริษัท เยอรมันด้านโลจิสติกและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนา ICD อย่างยั่งยืนมากขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านนิเวศวิทยา ผู้แทนที่เข้าร่วมเยี่ยมชมสถานีตู้สินค้า ICD ในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันในการวางแผนดำเนินงานและมีความสนใจในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปรับการวางแผนและการดำเนินงานในปัจจุบันเพื่อสร้างกรอบที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเยอรมนี

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ได้เข้าร่วมประชุมกับคณาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค เกี่ยวกับการวางแผนการสอนสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในยานยนต์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพในสาขาวิชาดังกล่าว รุ่นปี 2560 ที่ได้ฝึกอาชีพที่บริษัทเมอเซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ ทางทีมงานโครงการ GTDEE ได้ไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ตลอดจนพบปะพูดคุย กับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2560 อีกด้วย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ได้ประชุมกับบริษัท อมตะ บี.กริมม์ เพาเวอร์ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบปลายภาค ปี 2561 สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รุ่นปี 2559 นอกจากนั้น ทางทีม GTDEE ยังได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2559 อีกด้วย การประชุมนี้จัดขึ้นที่บริษัท อมตะ บี.กริมม์ เพาเวอร์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี

Read more