เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร. กมลศักดิ์ สุระดม คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ และ คุณอภิญญา อัมพร ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชา ช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ร่วมกับ คุณธีรวุฒิ ธนสารโสภิณ ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม จากบริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ ซึ่งจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ โดยในครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกจากสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ และ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จากวิทยาลัยฯดังกล่าว