ALL NEWS

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ทางโครงการ ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ และ คุณอภิญญา อัมพร ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการเตรียมตัวก่อนสอบปลายภาคประจำปี 2561 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ สำหรับใบประกาศนียบัตรอาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีในประเทศไทยตามหลักสูตรเยอรมัน (B certificate) ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2559 ที่ได้ฝึกอาชีพที่บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจัดขึ้นที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย โดยนักศึกษาฝึกอาชีพที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้มาจาก 3 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) และ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ นอกจากนี้ยังมีอาจารย์จากทั้ง 3 วิทยาลัย และ คุณกฤศกร ไกรจินดา ครูฝึกชำนาญการ […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ได้เข้าร่วมประชุม 5 ฝ่าย ประกอบด้วย ครูฝึกจากบริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และ คณาจารย์จากแผนกช่างเทคนิคยานยนต์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ และ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ซึ่งได้ประชุมเกี่ยวกับการเตรียมการดำเนินการจัดสอบปลายภาค ประจำปี 2561 ในสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2559 การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม และ คุณอภิญญา อัมพร ได้จัดอบรมที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการจัดการอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ให้กับบริษัทที่เข้าร่วมในโครงการ GTDEE โดยได้เรียนเชิญคุณวัชรินทร์ มีนวันเพ็ญ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท มิกิ ไซมิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งมีตัวแทนจากบริษัทต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ GTDEE ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ บริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทโรเบิร์ต บอช เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทอมตะ บี.กริมม์ เพาเวอร์ จำกัด บริษัทอาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) และ บริษัทศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด นอกจากนี้ยังมีบริษัทอื่นที่สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ บริษัทเดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ได้ร่วมประชุมกับ ดร. ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผศ. ดร. พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เกี่ยวกับการนำการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาตามมาตรฐานเยอรมันมาปรับใช้ในประเทศไทย โดยการประชุมจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ได้ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน มร. พอล เคิลเคอร์ เจ้าหน้าที่ของศูนย์การพัฒนาและการอพยพระหว่างประเทศ จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน และ มร. แบรนด์ มืลเลอร์ อาจารย์จากโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง ไทย-เยอรมัน ในประเทศไทย โดยการประชุมจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ได้ร่วมประชุมกับ ผศ.ดร. ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รศ.ดร. สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รศ.ดร. บัณฑิตย์ สุขสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ และ ดร. เสาวคนธ์ คุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เกี่ยวกับการพัฒนาครูอาชีวศึกษา โดยจัดประชุมที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ทางโครงการ GTDEE นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ปรึกษาอาวุโสโครงการ GTDEE พร้อมด้วย ดร. โรแลนด์ ไวน์ ผู้อำนวยการบริหาร หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้เดินทางไปยังสถานทูตเยอรมัน ประจำประทศไทย เพื่อเข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการ GTDEE ร่วมกับ มร. ปีเตอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตเยอรมัน ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม และ ผู้บริหารของบริษัทต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ GTDEE โดยมีบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้ ประธานบริหาร บริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด รองประธานฝ่ายหลังการขาย บริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้อำนวยการการสื่อสารกิจการองค์กร บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คุณนัชชา องค์วงศ์สกุล หัวหน้าส่วนงานธุรการ หอการค้าเยอรมัน-ไทย และ คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการโครงการ GTDEE เป็นตัวแทนหอการค้าเยอรมัน-ไทย บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย แป้นพิมพ์และเมาส์ จำนวน 26 ชุด เมาส์ จำนวน 4 อัน โน๊ตบุ๊ค จำนวน 3 เครื่อง ทั้งนี้ เพื่อนำใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ซึ่งโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษานั้น เป็นหน่วยงานของรัฐและได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิ ดร. โรเบิร์ต เด็คเคอร์ฮอฟฟ์ ประเทศเยอรมนี ในการสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยมีการสร้างหอพักและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ในการนี้ คุณชัชวาลว์ แตงกล่อม หัวหน้าอาจารย์ที่ปรึกษา และ ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ได้เดินทางมารับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร. กมลศักดิ์ สุระดม และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ได้ร่วมประชุมกับคณจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ประกอบด้วย อาจารย์เหมินต์ เถลิงมหาโชคพิมล ผู้รับผิดชอบงานทวิภาคี อาจารย์ธิดา ดิษฐป้าน หัวหน้าสำนักงานอำนวยการ อาจารย์อุบลศรี อ่อนพลี ฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประยูร แนนเกลี้ยง ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาชีพ อาจารย์ธัญชกร กัปโก ฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อดิจิตอล ซึ่งได้ประชุมหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ถึงความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต โดยการประชุมนี้จัดขึ้นที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ได้ร่วมประชุมกับอาจารย์พิบูล เชาว์เพชร หัวหน้าแผนกช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ อาจารย์วุฒิชัย ธิเลิศ อาจารย์จากแผนกช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ และ ฟรานซิสวิชัย ศรีสุระ หัวหน้าแผนกทวิภาคี ว่าด้วยเรื่อง การเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินการจัดสอบปลายภาค ปี 2561 ในสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2559 โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ

Read more