เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ได้ประชุมร่วมกับ ผศ.ดร. เสาวคนธ์ คุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน และ คุณสิกานต์ กุญชรจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ซึ่งประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาครูตามมาตรฐานเยอรมัน โดยการนำหลักสูตรฝึกอบรมครูจากประเทศเยอรมนีมาใช้ในประเทศไทย ( AdA Training Course) การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่ มจพ.