ALL NEWS

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ได้เดินทางไปยังวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ เพื่อร่วมประชุมหารือกับคณาจารย์จากแผนกช่างเทคนิคยานยนต์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี เกี่ยวกับการหลักสูตรสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิคส์ในรถยนต์ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย ให้ตรงตามมาตรฐานเยอรมัน

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสโครงการ GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยโครงการ GTDEE ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การเพิ่มผลผลิตด้วยการคิดเชิงระบบ” ให้กับ นักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2560 ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท โกรเฮ่ สยาม ลิมิเต็ด โดยจัดฝึกอบรมที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ไปเยี่ยมชมบริษัท ทรุมพ์ฟ จำกัด พร้อมกันนี้ได้ร่วมประชุมกับ คุณระพีพรรณ ลิ้มเจริญพร ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ซึ่งพูดคุยเกี่ยวกับโครงการ GTDEE และความร่วมมือกันในอนาคต

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ไปเยี่ยมชมแผนกไฟฟ้ากำลัง ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมทั้ง ร่วมประชุมกับคณาจารย์เกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังภายใต้โครงการ GTDEE

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เดินทางไปยังศูนย์ฝึกอบรมบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บางนา-ตราด กม. 19 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบกลางภาคสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิคส์ในรถยนต์ ในระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ (A certificate) ประจำปี 2561

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ร่วมประชุมกับอาจารย์และทีมบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูอาชีวศึกษา การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ได้เดินทางไปยังบริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง เพื่อเข้าร่วมประชุมกับคุณ สมพงศ์ เอี่ยมสมัย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคลากร และทีมบริหาร บริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ อาจารย์ปิ่น ประมาพันธ์ หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรม และ อาจารย์สมศักดิ์ วชิรดุสิต หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ซึ่งประชุมหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการจัดสอบปลายภาค ประจำปี 2561 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต และ สาขาวิชาการบริหารจัดการควบคุมคุณภาพสินค้า ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ได้เข้าร่วมประชุมกับ คุณวิชิต ตั้งวงศ์ชื่นสุข ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม คุณกฤศกร ไกรจินดา ครูฝึกอาวุโสในสถานประกอบการ และ คุณณัทฐพงศ์ หล่อพิศาลชัย ครูฝึกอาวุโสในสถานประกอบการ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวกับการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการตามมาตรฐานเยอรมัน (AdA Train the Trainer)

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ได้เดินทางไปยังบริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด เพื่อไปนิเทศก์นักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จากวิทยาลัยดอน บอสโก กรุงเทพ ที่ได้รับการฝึกอาชีพที่บริษัทฯมาเป็นระยะเวลา 1 เดือนครึ่ง นอกจากนี้ ทางทีม GTDEE ได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร และ ครูฝึก ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการวางแนวทางในการฝึกวิชาชีพสาขาวิชาอิล็กทรอนิกส์ในสถานประกอบการเพื่อก้าวไปสู่มาตรฐานเยอรมัน

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE พร้อมด้วยคณาจารย์จากโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และ คุณวนโสภิณ เกษมศรี ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่าย กิจการเพื่อสังคม บริษัท บี.กริมม์ แอนด์ โก จำกัด ได้เดินทางไปเยี่ยมชม บริษัท เคเอสบี จำกัด พร้อมกันนี้ ทางทีม GTDEE ได้ร่วมประชุมเพื่อแนะนำโครงการ GTDEE ต่อคณะบริหาร ครูฝึก ของบริษัท เคเอสบี จำกัด อีกด้วย

Read more