ALL NEWS

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้เรียนเชิญ คุณวัชรินทร์ มีนวันเพ็ญ เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อ “ภาพรวมของกฎหมายอาชีวศึกษาและสิทธิประโยชน์ทางภาษี” ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร AdA International course – Train the Trainer สำหรับครูฝึกในสถานประกอบการตามาตรฐานเยอรมัน ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

ALL NEWS

ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้สเยอรมัน-ไทย ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร AdA International course – Train the Trainer สำหรับครูฝึกในสถานประกอบการตามาตรฐานเยอรมันให้กับผู้เข้าอบรมจากบริษัทและวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ GTDEE ซึ่งมีตัวแทนจากบริษัทและวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 16 คน ประกอบด้วย บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป บริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท โกรเฮ่ สยาม ลิมิเต็ด จำกัด จำกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และ โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 คณะทำงานโครงการ GTDEE ประกอบด้วย ดร. […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้เดินทางไปยังบริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด เพื่อประชุมกับคณะทำงานฝ่ายบริหารของบริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด และ คณาจารย์แผนกไฟฟ้ากำลังจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ โดยได้ประชุมในหัวข้อต่างๆดังนี้ – การประเมินการให้คะแนนตามรายวิชาที่สัมพันธ์กับการฝึกอาชีพ – การทดลองสอบกลางภาคตามาตรฐานเยอรมันสำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพ สาขาวิชาอิเล็คทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม รุ่นปี 2561 โดยใช้ข้อสอบจากประเทศเยอรมนี ปี 2557 – การวางแผนการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ สาขาวิชาอิเล็คทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม รุ่นปี 2561 เมื่อกลับไปเรียนที่วิทยาลัยฯในระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง 24 ตุลาคม 2561 – กิจกรรมต่างๆของโครงการ GTDEE เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูฝึกในสถานประกอบการ […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย เข้าร่วมประชุมกับคุณภาคิน แสงวิจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีโกส (ประเทศไทย) จำกัด และ คณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ โดยหารือเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรสำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2562 ในสาขาวิชาช่างกล ในระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ ( A level) โดยการประชุมจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้จัดปฐมนิเทศน์ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2018 สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ร่วมกับ คุณณัทฐพงศ์ หล่อพิศาลชัย เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด และ คณาจารย์จากโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) โดยการปฐมนิเทศน์จัดขึ้นที่โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้เดินทางยังศูนย์ฝึกอบรมบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าร่วมประชุมกับคุณประวิทย์ ม่วงอิ่ม ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม และ อาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ ประกอบด้วย อาจารย์บรรลือศักดิ์ อัดวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์พิบูลย์ เชาวน์เพชร หัวหน้าแผนกเทคนิคยานยนต์ และ อาจารย์วุฒิชัย ธิเลิศ อาจารย์ประจำแผนกเทคนิคยานยนต์ โดยประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561

Read more