ในวันที่ 20 กันยายน 2561 ทางคณะโครงการ GTDEE ได้นำผู้เข้าอบรมทั้ง 16 คน ที่เข้าร่วมอบรมหลักครูฝึกในสถานประกอบการ AdA International-Train the Trainer ไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี ผศ.ดร. เสาวคนธ์ คุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และ นำคณะโครงการ GTDEE ไปดูการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ เช่น สาขาวิชาช่างกล สาขาวิชาช่างไม้ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า และ สาขาวิชาช่างเชื่อม เป็นต้น