เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย พร้อมกับคณะกรรมการการดำเนินการสอบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกอบด้วย รศ.ดร. เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ ผศ.ดร. วริษฐ์ ธรรมศิริโรจน์ และ ผศ. ดิเรก ชูวิเชียร ได้เดินทางยังศูนย์ฝึกอบรมบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าร่วมประชุมกับคุณประวิทย์ ม่วงอิ่ม ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม และ คุณวรรัตน์ เกตุกราย เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส บริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยประชุมเกี่ยวกับการทดลองสอบภาคปฏิบัติสำหรับการสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน ในสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ประจำปี 2561 สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2560