เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ได้เดินทางไปยังวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ เพื่อร่วมประชุมหารือกับ คุณอัคคพล พรมวงค์ และ คุณอนุชา ชูพุทธพงศ์ ครูฝึกอาชีพจากบริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด และ อาจารย์นิรันดร์ ศรีคำยอด หัวหน้าแผนกสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อาจารย์วรพงษ์ ปั๋งลิขิต อาจารย์ประจำแผนกสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และ ฟรานซิสวิชัย ศรีสุระ ที่ปรึกษาอาชัวศึกษาทวิภาคี จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ โดยประชุมเกี่ยวกับการตรวจสอบสมรรถนะของช่างไฟฟ้าตามมาตรฐานเยอรมันเพื่อเตรียมสอบกลางภาค (PAL examination) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2560