เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการอาชีวศึกษา ว่าด้วยเรื่อง การพัฒนาครูฝึกทักษะอาชีพอาชีวศึกษาในประเทศเยอรมนี และข้อเสนอแนะในการพัฒนาครูฝึกทักษะอาชีพในประเทศไทย โดยการประชุมจัดขึ้นที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา