ALL NEWS

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสโครงการ GTDEE ประชุมร่วมกับคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ซึ่งประชุมเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาฝึกอาชีพ สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ โดยเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับ ปวช. ปี 3 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นช่างฝึกอาชีพในสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ ภายใต้โครงการ GTDEE การประชุมจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม และ คุณอภิญญา อัมพร ได้เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE ที่ตัวแทนศูนย์จำหน่ายรถยนต์ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ บีเอ็มดับเบิลยู ยูโรป้า มอเตอร์ จรัญสนิทวงศ์ บีเอ็มดับเบิลยู เพอฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ และ บีเอ็มดับเบิลยู เยอรมัน ออโต้ แจ้งวัฒนะ โดยคณะทำงานโครงการ GTDEE ได้พูดคุยกับผู้จัดการและครูช่างพี่เลี้ยงเกี่ยวกับการพัฒนาช่างฝึกอาชีพและการสอบกลางภาค สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ ภาคปฏิบัติ

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เดินทางไปยังวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เพื่อเข้าร่วมประชุมกับ คุณประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คุณยศพนธ์ อินทรจันทร์ หัวหน้าส่วนงานความร่วมมือ และ คณาจารย์ต่างๆ โดยประชุมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา นอกจากนี้ ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ได้เยี่ยมชมแผนกช่างกลของวิทยาลัยฯอีกด้วย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม พร้อมด้วย มร. พอล เคิร์ลเคิล ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมประชุมกับคณาจารย์แผนกแมคคาทรอนิกส์ โดยประชุมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาช่างแมคคาทรอนิกส์ นอกจากนั้นได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ อีกด้วย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ได้เดินทางไปยังบริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่แฟลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อเยี่ยมชมบริษัทและร่วมประชุมกับ คุณคริสติน่า ออง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ คณะเจ้าหน้าที่ บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด โดยประชุมเกี่ยวกับการหารือถึงความร่วมมือเชิงวิชาการภายใต้โครงการ GTDEE

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ร่วมประชุมกับ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ คุณกฤศกร ไกรจินดา ครูฝึกอาวุโส และ คุณณัทฐพงศ์ หล่อพิศาลชัย ครูฝึกอาวุโส และ คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบกลางภาค ผศ.ดิเรก ชูวิเชียร เกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินการสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน ประจำปี 2561 ในสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ สำหรับภาคปฏิบัติ โดยประชุมกันที่ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ทางคณะประชุมได้ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการสอบกลางภาค เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบภาคปฏิบัติ อีกด้วย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561  มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ คณะทำงานโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ร่วมประชุมกับ รศ.ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ และ ผศ.ดิเรก ชูวิเชียร เกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินการสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน ประจำปี 2561 ในสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ สำหรับภาคปฏิบัติ โดยประชุมกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลังจากนั้นทางคณะประชุมได้เดินทางไปยังศูนย์ฝึกอบรมบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ บางนา-ตราด กม. 19 เพื่อดูความพร้อมสำหรับการสอบภาคปฏิบัติ

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เข้าร่วมประชุมหารือกับคณาจารย์แผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และ มร. โรมิโอ รามอส ดี โมไรรา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยเทคนิค อีเล็คทริค จำกัด โดยหารือเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2562 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง โดยการประชุมจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ หลังจากการประชุม ทางคณะประชุม ได้เดินทางไปเยี่ยมชมบริษัท ไทยเทคนิค อีเล็คทริค จำกัด โดยคุณบำเหน็จ ประทุมทิน ผู้อำนวยการบริหาร ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมประชุมถึงความร่วมมือภายใต้โครงการ GTDEE

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการโครงการ GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยโครงการ GTDEE ประชุมกับบริษัท โกรเฮ่ สยาม ลิมิเต็ด จำกัด ประกอบด้วย คุณฤทธิ์ธวัฒน์ ชินทร์ณวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคลากร และ คุณสุปรีดา ศิริพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายพัฒนาบุคคลากร พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2560 โดยประชุมเกี่ยวกับการจัดเตรียมการสอบปลายภาคประจำปี 2561 นอกจากนี้ หลังจากประชุมเสร็จ ทางฝ่ายพัฒนาบุคคากร ได้พาคณะทำงานโครงการ GTDEE เยี่ยมชมแผนกต่างๆในโรงงาน

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม และ คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ร่วมประชุมกับคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ประกอบด้วย รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลนิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์ประยูร แนนเกลี้ยง หัวหน้าแผนกเทคโนโลยียานยนต์ และ ว่าที่ร้อยตรี ชูศักดิ์ เกษมรัติ หัวหน้าแผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งคณาจารย์อื่นๆ โดยประชุมหารือเกี่ยวกับการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา นอกจากนั้นทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ได้เยี่ยมชมแผนกเทคโนโลยียานยนต์ และ แผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อีกด้วย

Read more