เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม และ คุณอภิญญา อัมพร ได้ดำเนินการจัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE โดยได้เรียนเชิญนักปั่นจักรยานไทย 2 ท่าน คือ คุณเจริญ โอทอง และ คุณอรวรรณ โอทอง ซึ่งได้ปั่นจักรยานรอบโลกเป็นระยะเวลา 2,000 วัน เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ ความรู้ และการวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ได้จากการเดินทางไปแต่ละสถานที่ ซึ่งในแต่ละสถานที่ก็จะมีความยากลำบากและอุปสรรคที่แตกต่างกันไป สำหรับการจัดบรรยายพิเศษในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาของบุคคล ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานได้ ความสามารถในการแก้ปัญหาของบุคคล เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมาก นักศึกษาฝึกอาชีพสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลาโดยต้องรู้จักคิด มีความเชื่อมั่น กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ปัญหาที่พบได้ตรงจุด