ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้ดำเนินการจัดสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2561 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2560 โดยการดำเนินการจัดสอบให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพฯ ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัด ปทุมธานี ทั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในการจัดสอบครั้งนี้ ดังนี้

คณะทำงานโครงการ GTDEE

  1. มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE
  2. ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE
  3. คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสโครงการ GTDEE

บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด

  1. คุณวิชิต ตั้งวงศ์ชื่นสุข ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม
  2. คุณณัทฐพงศ์ หล่อพิศาลชัย เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส
  3. คุณกฤศกร ไกรจินดา เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส

คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ

  1. รศ.ดร. เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  2. ผศ.ดร. วริษฐ์ ธรรมศิริโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  3. ผศ. ดิเรก ชูวิเชียร เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ