เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ไปเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง และปรึกษาหารือกับ ผศ.ดร. สมใจ เพียรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯเพื่อพัฒนาช่างแมคคาทรอนิคส์ ช่างเทคโนโลยียานยนต์ และ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายอุตสาหกรรม 4.0