เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เรื่องการพัฒนาอาชีวศึกษานานาชาติ โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งจัดประชุมขึ้นที่กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกันนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หอการค้าไอร์ริช-ไทย หอการค้าอังกฤษ-ไทย หอการค้าออสเตรเลีย-ไทย และ หอการค้าเยอรมัน-ไทย