เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ได้รับเชิญจากสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคในการฝึกอบรมสายอาชีพ เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการการขับเคลื่อนธุรกิจภาคอุตสาหกรรม 4.0 ในหัวข้อ “กลยุทธ์การพัฒนาทักษะของธุรกิจและอุตสาหกรรม” ซึ่งจีดขึ้นที่โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ ซึ่งมีเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ โดยงานสัมมนานี้ได้พูดเกี่ยวกับหัวข้อดังต่อไปนี้1. เพื่อชี้ถึงผลกระทบสำคัญในอุตสาหกรรม 4.0 ที่มีต่อทักษะต่างๆในภูมิภาคอาเซียน2. เพื่อชี้ถึงความต้องการที่มากขึ้นของบริษัทภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาทักษะแรงงานในภูมิภาคอาเซียน3. เพื่อสร้างความตระหนักให้กับบริษัทในการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานในภูมิภาคอาเซียนสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4