เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสโครงการ GTDEE ร่วมกับ คุณวรรณี แผลงประมูล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ได้ไปเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการรับนักศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี