เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการฝ่าย GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE ดำเนินการจัดสอบปลายภาค ประจำปี 2562 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาช่างกล ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ที่ได้รับการฝึกอาชีพที่บริษัท โกรเฮ่ สยาม ลิมิเต็ด จำกัด โดยจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ นอกจากนี้ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาดังกล่าวเป็นคณะกรรมการสอบ โดยมีรายชื่อดังนี้

  • นายวันชัย แซ่ลี้ อาจารย์แผนกไฟฟ้า
  • นายพงศกร อุ้นวุ้น อาจารย์แผนกช่างกล
  • นายศุภชัย แซ่ลี้ อาจารย์แผนกช่างกล