เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ประชุมร่วมกับ คุณศุภลักษณ์ รัตนรังสิมันต์ ผู้จัดการองค์ความรู้กลุ่มบริหารองค์ความรู้และส่งเสริมสังคม บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด คณะทำงานบริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด และ ฟรานซิส วิชัย ศรีสุระ หัวหน้าฝ่ายทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ โดยประชุมหารือเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2561 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับ เอ (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ) สำหรับการสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน (PAL Interim Examination) ซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นที่บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้วทางคณะทำงานของบริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด ได้นำคณะทำงานโครงการ GTDEE เยี่ยมชมสถานที่ฝึกอาชีพและพบปะพูดคุยกับนักศึกษาฝึกอาชีพอีกด้วย