เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการฝ่าย GTDEE และ คุณกัญญาวีร์ รุ่งกาญจนศักดิ์ นักศึกษาฝึกงานฝ่าย GTDEE ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน (PAL Interim Examination) ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ระดับ เอ (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ) ทั้งนี้ คุณคุณณัทฐพงศ์ หล่อพิศาลชัย ครูฝึกอาวุโสในสถานประกอบการ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยการอบรมจัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จังหวัดปทุมธานี