เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ จำนวนทั้งหมด 10 คน โดยมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ จำนวน 2 คน และ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 8 คน ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด โดยจัดอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัด ปทุมธานี โดยจัดอบรมให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพใน 2 หัวข้อ ดังนี้

  • “ความคิดเชิงระบบ และ แผนที่ความคิด” ดำเนินการสอนโดย ดร. กมลศักดิ์ สุระดม
  • “การแนะแนวการสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน (PAL Interim Examination)” ดำเนินการสอนโดย คุณอภิญญา อัมพร

นอกจากนี้ คุณณัทฐพงศ์ หล่อพิศาลชัย และ คุณกฤศกร ไกรจินดา ครูฝึกอบรมอาวุโสในสถานประกอบการ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมสังเกตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย