ALL NEWS

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE นายอานนท์ สีหราช ผู้จัดการฝ่าย GTDEE ประชุมร่วมกับตัวแทนจากบริษัทให้บริการด้านการแปล ได้แก่ บริษัท ยู โอเค เซอร์วิส จำกัด และ สถาบันการศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยหารือเกี่ยวกับการแปลหนังสือสำหรับช่างเมคคาทรอนิกส์ เพื่อนำไปใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพสาขาช่างเมคคาทรอนิกส์ จำนวน 26 คน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาฝึกอาชีพสาขาเมคคาทรอนิกส์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากหน่วยงานองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) โดยจัดประชุมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

ALL NEWS

คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเทียบเคียงสมรรถนะรายวิชาในหลักสูตรไทยกับเยอรมันในสาขาช่างเมคคาทรอนิกส์ โดยจัดอบรมให้กับครูปฏิบัติการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ระหว่างวันที่ 21 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562 การอบรมจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ประชุมกับคุณศรียนต์ สาริกานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน โดยประชุมเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกอาชีพภายใต้โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี (GTDEE) และ ความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ GTDEE ซึ่งการประชุมจัดขึ้นที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ประชุมกับคุณวิญญู สายสนิท รองผู้อำนวยการบริหาร บริษัท โรบาเธิร์ม จำกัด โดยประชุมเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกอาชีพภายใต้โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี (GTDEE) ซึ่งการประชุมจัดขึ้นที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับครูฝึกในสถานประกอบการและคณะทำงาน บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด โดยหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน (PAL Interim Examination) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 จำนวน 4 คน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ พร้อมกันนี้ คณะทำงานโครงการ GTDEE ได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาฝึกอาชีพในระหว่างฝึกอาชีพที่บริษัทด้วย

Read more

ALL NEWS

คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูภาคปฏิบัติในสถานศึกษา โดยอบรมในหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตรสำหรับช่างแมคคาทรอนิกส์” โดยมีตัวแทนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ GTDEE และหน่วยงานการศึกษา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งการอบรมนี้จัดขี้นระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสอบกลางภาค สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ประกอบด้วย รศ.ดร. เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ และ ผศ. ดิเรก ชูวิเชียร โดยประชุมหารือเกี่ยวกับผลการสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน (PAL Interim Examination) สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ภาคทฤษฎี สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2561 ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด โดยการประชุมจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE พร้อมด้วย บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย คุณวิชิต ตั้งวงศ์ชื่นสุข ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม คุณณัทฐพงศ์ หล่อพิศาลชัย ครูฝึกอบรมอาวุโส และ คุณพรพิมล เฉลิมชัยรัตนกุล เจ้าหน้าชำนาญการศูนย์ฝึกอบรม เข้าร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนในสถานประกอบการให้แก่นักเรียนระดับปรากศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 – 3 สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 56 คน ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

Read more

ALL NEWS

คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE และ คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการฝ่าย GTDEE ดำเนินการจัดสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ระดับ เอ (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ)  ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึง 8 พฤศจิกายน 2562 โดยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาฝึกอาชีพ จำนวน 51 คน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ประกอบด้วยคุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยรฝ่าย GTDEE ดำเนินการจัดสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ระดับ เอ (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ)  ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด โดยนักศึกษาฝึกอาชีพ จำนวน 20 คน จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เข้าร่วมในการสอบภาคทฤษฎี สำหรับการสอบภาคปฏิบัตินั้นจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2562 การสอบครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การฝึกอบรม บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปทุมธานี

Read more