คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE ดำเนินการจัดสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน (PAL Interim Examination)  สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ระดับ เอ (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ)  ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับภาคปฏิบัติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปทุมธานี โดยสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 ถึง 12 ธันวาคม 2562 และ สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ สำหรับ บิ๊กไบค์ จะจัดขึ้นในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้มีนักศึกษาฝึกอาชีพจำนวนทั้งหมด 20 คน เข้าร่วมสอบภาคปฏิบัติ โดยมาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 2 คน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ จำนวน 8 คน และ อีก 10 คน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นอกจากนี้ทางโครงการฯ ได้เรียนเชิญคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกอบด้วย รศ.ดร. เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ ผศ.ดร. วริษฐ์ ธรรมศิริโรจน์ และ ผศ. ดิเรก ชูวิเชียร มาเป็นคณะกรรมการการสอบสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ และ ดร. ทศพร แก้ววิจิตร เป็นคณะกรรมการการสอบสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ สำหรับ บิ๊กไบค์