เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ประกอบด้วย คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการโครงการ GTDEE และ คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการโครงการ GTDEE ร่วมกับคุณวรรัตน์ เกตุกราย ครูฝึกอบรมอาวุโส บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ คณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จัดประชาสัมพันธ์โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) ให้กับนักเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ เพื่อเข้าร่วมเป็นนักศึกษาฝึกอาชีพของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้โครงการ GTDEE รุ่นปี 2563 มีนักเรียนจำนวนมากจากสาขาวิชาต่างๆที่สนใจเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในครั้งนี้ เช่น สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกล สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และ สาขาการบัญชี เป็นต้น การประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)