เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ประกอบด้วย คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการโครงการ GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยโครงการ GTDEE ร่วมกับ คุณประวิทย์ ม่วงอิ่ม ผู้จัดการฝึกอบรมอาวุโส บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อาจารย์บรรหยัด ประหา หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และ คณาจารย์ของวิทยาลัยฯ จัดประชาสัมพันธ์โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) ให้กับนักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นนักศึกษาฝึกอาชีพของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้โครงการ GTDEE รุ่นปี 2563 สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ทั้งนี้ มีนักเรียนจำนวนมากจากสาขาวิชาต่างๆที่สนใจเข้ารับฟังและสอบคัดเลือกเข้าโครงการฯ ในครั้งนี้ เช่น สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกล และ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เป็นต้น