เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ร่วมประชุมกับ ดร. สันติภาพ คำสะอาด ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลสัมพันธ์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท แม็คคอร์มิค (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ และ ดร.สำรวย มหาพราหมณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) โดยประชุมเกี่ยวกับการฝึกอาชีพสำหรับช่างฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ภายใต้โครงการการพัฒนาช่างฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ โดยการประชุมนี้จัดขึ้นที่บริษัท แม็คคอร์มิค (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี