ALL NEWS

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ประกอบด้วย คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการโครงการ GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยโครงการ GTDEE ประชาสัมพันธ์โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) ให้กับนักเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 3 (ปวช.3) สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า และ สาขาวิชาช่างกล เพื่อเข้าร่วมเป็นนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE ฝึกอาชีพที่บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) รุ่นปี 2563 การประชาสัมพันธ์โครงการฯจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ร่วมประชุมกับคณาจารย์แผนกเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) โดยประชุม เรื่อง การวางแผนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ จำนวน 26 คน ในโครงการพัฒนาช่างเมคคาทรอนิกส์ การประชุมนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

Read more

ALL NEWS

คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE พร้อมด้วย คณาจารย์จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรหรือกระบวนการต่างๆ (PLC Programming) ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 4 คน ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด การอบรมนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการโครงการ GTDEE ร่วมประชุมกับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย มร. เวิน เวือง เหงียน คิม ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม คุณประวิทย์ ม่วงอิ่ม ผู้จัดการฝึกอบรมอาวุโส และ คุณวัชรพงศ์ สิทธิพงศ์ ผู้จัดการฝึกอบรม โดยการประชุมจัดขึ้นที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE และ คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการโครงการ GTDEE ร่วมในพิธีลงนามความเข้าใจระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสื่อสาร เมิลเช่นกลัดบัค ประเทศเยอรมนี และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ในการนี้ มร. ยาน แชร์ อัครราชทูตเยอรมัน และ หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ประจำประเทศไทย และ ดร. โรลันด์ ไวน์ ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้รับเชิญเป็นแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีสำคัญในครั้งนี้ด้วย

Read more

ALL NEWS

วันที่ 9 มกราคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE และ คณะครูจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสื่อสาร เมิลเช่นกลัดบัค ประเทศเยอรมนี ประกอบด้วย คุณเบอร์กิต บาเท่นชไตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คุณไมน์ฮาร์ต ฟลินทช์ หัวหน้าแผนกงานโลหะคุณมัทธีอัส เฟรคคิ่ง หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีโลหะ คุณเคิร์สเต็น ไมเยอร์ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษและกีฬาและ คุณโยอาคิม พูทซ์ อาจารย์สอนเทคโนโลยีการออกแบบและกีฬา พบปะพูดคุยกับนักเรียนตามห้องเรียน พร้อมทั้งพูดคุยแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับครูและนักเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

Read more

ALL NEWS

วันที่ 7 มกราคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE พร้อมคณะครูจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสื่อสาร เมิลเช่นกลัดบัค ประเทศเยอรมนี ประกอบด้วย คุณเบอร์กิต บาเท่นชไตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คุณไมน์ฮาร์ต ฟลินทช์ หัวหน้าแผนกงานโลหะคุณมัทธีอัส เฟรคคิ่ง หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีโลหะ คุณเคิร์สเต็น ไมเยอร์ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษและกีฬาและ คุณโยอาคิม พูทซ์ อาจารย์สอนเทคโนโลยีการออกแบบและกีฬา ประชุมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) โดยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาอาชีวศึกษาในประเทศไทยและประเทศเยอรมนี ณ วิทยาลัย อี.เทค

Read more

ALL NEWS

วันที่ 6 มกราคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการโครงการ GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยโครงการ GTDEE ได้จัดประชุมโต๊ะกลม เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาอาชีวศึกษาในประเทศไทยและประเทศเยอรมนี ซึ่งจัดขึ้นที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการสื่อสาร เมิลเช่นกลัดบัค ประเทศเยอรมนี – คุณเบอร์กิต บาเท่นชไตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ – คุณไมน์ฮาร์ต ฟลินทช์ หัวหน้าแผนกงานโลหะ – คุณมัทธีอัส เฟรคคิ่ง หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีโลหะ – คุณเคิร์สเต็น ไมเยอร์ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษและกีฬา – คุณโยอาคิม พูทซ์ […]

Read more

ALL NEWS

คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ดำเนินการจัดสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน (PAL Interim Examination)  สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ เอ (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ)  โดยจัดสอบภาคทฤษฎีในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด จังหวัดปทุมธานี ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพจำนวนทั้งหมด 4 คน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ ทั้งนี้ ทางคณะทำงานโครงการ GTDEE ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับสอบภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพเหล่านี้ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 อีกด้วย อย่างไรก็ตามการ การดำเนินการจัดสอบภาคปฏิบัติในสาขาวิชาดังกล่าวจะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2563

Read more