เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อหารือเกี่ยวกับการแปลเอกสารวิชาการสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ภายใต้โครงการการพัฒนาช่างฝึกอาชีพสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ โดยการประชุมจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)