เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการฝ่าย GTDEE จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ภายใต้โครงการการพัฒนาช่างฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ โดยการอบรมนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)