ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร AdA International course – Train the Trainer (ขั้นพื้นฐาน) สำหรับครูภาคปฏิบัติในวิทยาลัยตามมาตรฐานเยอรมันภายใต้โครงการการพัฒนาช่างฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งเป็นครูสอนภาคปฏิบัติจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และ วิทยาลัยเทคโนดลยีดอน บอสโก กรุงเทพ จำนวน 16 คน โดยการอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ถึง วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบสำหรับการอบรมในระหว่างวันที่ 17 ถึง 18 มีนาคม 2563 นี้อีกด้วย

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ประกอบด้วย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมต้อนรับผู้เข้าอบรมวิทยาลัยฯดังกล่าว ทั้งนี้ มร. มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม เป็นผู้บรรยายหลักสำหรับการอบรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ทางโครงการ GTDEE ได้เรียนเชิญ รศ. ดร. วัชรินทร์ โพธิ์เงิน รองคณบดี สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาเป็นผู้บรรยายเสริมสำหรับการอบรมในครั้งนี้