เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ประกอบด้วย คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการฝ่าย GTDEE และ มร. มาร์เซล วอลท์ซ นักศึกษาฝึกงานฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย เข้าร่วมประชุม เรื่อง การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้สำหรับทวิภาคีสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรตามมาตรฐานเยอรมัน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งนำเสนอโดย ศาสตราจารย์ ดร. มันเฟรด มันไธร์ ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน นอกจากนี้ คุณคลาวเดีย เอบาค อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอาหารและเกษตร สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และ รศ.ดร. ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ผศ.ดร. ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร และ คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย