เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ คุณกมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส ร่วมประชุมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ดร. สุรเชษฐ์ สมไชย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอสแควร์ พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด โดยหารือเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ให้กับครูปฏิบัติการในสาขาดังกล่าว การประชุมนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ