เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ คุณกมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส ร่วมประชุม ดร. วรรณา ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี และคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ รศ.ดร. ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ ดร. วิทวัส ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ดร. สุรเชษฐ์ สมไชย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอสแควร์ พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี โดยการประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์