ALL NEWS

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 คณะทำงานโครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) ภายใต้การหอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับดร. นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ คณะทำงาน โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมต่อเนื่องในหัวข้อเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาช่างแมคคาทรอนิกส์ตามมาตรฐานเยอรมัน โดยจะมีการเทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2562 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 26 คน ภายใต้โครงการการพัฒนาช่างแมคคาทรอนิกส์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จะเข้ารับการทดสอบเทียบเคียงกับคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 5 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในเดือนมีนาคม 2564 ถึง เดือนเมษายน 2564 การประชุมนี้จัดขึ้นที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

Read more

ALL NEWS

ดูรูปเพิ่มเติมกรุณากดอัลบั้มรูป https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Gtdeeproject&set=a.2926855434196550 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส ดำเนินการจัดสอบตามมาตรฐานเยอรมัน ส่วนที่ 1 (PAL examination – Part 1) ในสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพในโครงการ GTDEE รุ่นปีการศึกษา 2562 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ถึง 27 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยการสอบในครั้งนี้เป็นการสอบที่มุ่งเน้นการใช้โครงงานเป็นหัวข้อหลักในการสอบ โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 8 สถานี ดังนี้ การสอบตามมาตรฐานเยอรมัน ส่วนที่ 1 สถานีที่ 1: ทักษะทางด้านช่างกลสถานีที่ 2: การติดตั้งอุปกรณ์สายไฟสถานีที่ 3: การลงโปรแกรม PLCสถานีที่ […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับ รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) และคณาจารย์ โดยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตด้านการพัฒนาช่างแมคคาทรอนิกส์ การประชุมจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ดร. โรลันด์ ไวน์ ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าเยอรมัน-ไทย และ มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ประชุมกับคุณแคโรลิน คาโพเน่ หัวหน้าโครงการคมนาคม ภายใต้องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย โดยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตด้านอาชีวศึกษา การประชุมจัดขึ้นที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE เข้าสังเกตการณ์นักศึกษาฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ รุ่นปี 2562 ภายใต้โครงการการพัฒนาช่างแมคคาทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการช่างแมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจัดสอบกลางภาคให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2563

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับ ดร. วรรณา ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี และคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ โดยหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานตามมาตรฐานเยอรมันสำหรับครูผู้สอน เพื่อให้ครูผู้สอนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนและสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานตามมาตรฐานเยอรมันได้ การประชุมจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับ มร. อั๊กเซล เบาเออร์ ประธานกรรมการ บริษัท เบาเออร์ โฮลด์ดิ้ง จำกัด และ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พหรมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และคณะทำงาน โดยหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูภาคปฏิบัติในวิทยาลัยตามมาตรฐานเยอรมัน (ขั้นสูง) ให้กับคณาจารย์ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา การประชุมนี้จัดขึ้นที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย พร้อมด้วยคุณวิชิต ตั้งวงศ์ชื่นสุข ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม คุณณัทฐพงศ์ หล่อพิศาลชัย ครูฝึกอบรมอาวุโส และ คุณกฤศกร ไกรจินดา ครูฝึกอบรมอาวุโส บริษัท บีอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2562 และ รุ่นปี 2563 ซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกอาชีพจากเทคโนโลยีจิตรลดา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ที่ศูนย์จำหน่ายรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู เยอรมัน ออโต้ แจ้งวัฒนะ นอกจากนั้น ผู้จัดการฝ่าย GTDEE ได้พูดคุยกับคุณจุติภัทร สถาปิตาภานนท์ ผู้จัดการฝ่ายบริการของศูนย์จำหน่ายฯ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE นอกจากนี้คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ได้เยี่ยมชมพื้นที่สำหรับการซ่อมบำรุงรถยนต์ และ พบปะพูดคุยกับนักศึกษาฝึกอาชีพเกี่ยวกับการฝึกอาชีพของนักศึกษาฝึกอาชีพอีกด้วย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ร่วมประชุมกับบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย คุณวิชิต ตั้งวงศ์ชื่นสุข ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม คุณณัทฐพงศ์ หล่อพิศาลชัย ครูฝึกอบรมอาวุโส และ คุณกฤศกร ไกรจินดา ครูฝึกช่างอาวุโส และ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ประกอบด้วย ดร. วีระ ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ อาจารย์สมชาย คารมย์ หัวหน้าแผนกช่างยนต์ และ อาจารย์นันท์นภัส เก่งกล้า หัวหน้าทวิภาคี โดยประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตทางด้านการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การประชุมนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ ประกอบด้วย ฟรานซิสวิชัย ศรีสุระ ที่ปรึกษาอาวุโสที่ปรึกษาอาวุโสด้านอาชีวศึกษาและการฝึกวิชาชีพ และ อาจารย์ปริญญา ไชยเจริญ หัวหน้าแผนกช่างกล โดยประชุมหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาคตามมาตรฐานเยอรมัน สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 ที่ฝึกอาชีพที่บริษัทโรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด-เหมราช และ บริษัท โกรเฮ่ สยาม ลิมิเต็ด จำกัด ซึ่งจะมีการจัดสอบขึ้นในเดือนกันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) การประชุมนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก […]

Read more