ALL NEWS

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE พร้อมด้วยคณะทำงาน บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด เดินทางไปเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น พร้อมทั้งร่วมประชุมหารือกับ ดร. สิทธิศักดิ์ ขำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ คณาจารย์ เกี่ยวกับกรอบแนวทางความร่วมมือจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีตามมาตรฐานเยอรมัน ในระดับ บี (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีในประเทศไทยตามหลักสูตรเยอรมัน) ในสาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างกล และ ช่างอิเล็กทรอนิกส์

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้ง ร่วมประชุมกับคุณบุญกิจ อุ่นพิกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ คณะทำงาน โดยหารือเกี่ยวกับความร่วมทางวิชาการร่วมกันในหลักสูตรเครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติที่มีการทำงานด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CNC) และ อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และการวัด (PLC and measurement)

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 คณะทำงานฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการฝ่าย GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE ร่วมกับ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย คุณประวิทย์ ม่วงอิ่ม ผู้จัดการฝึกอบรม และ คุณวรรัตน์ เกตุกราย ครูฝึกอบรมอาวุโส และ คณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างเทคนิคในรถยนต์ รุ่นปี 2562 ในการนี้ มีนักเรียนจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ โดยการสอบจัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE  เดินทางไปยังวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เพื่อเยี่ยมนักเรียนในหลักสูตรการพัฒนาช่างแมคคาทรอนิกส์นำร่องภายใต้โครงการ GTDEE โดยนักเรียนเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันวิทยาการห่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้ต้องเข้ารับการฝึกอบรมทั้งที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการฝ่าย GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE เข้าร่วมประชุมกับ คุณวัชรินทร์ มีนวันเพ็ญ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท มิกิ ไซมีส อิเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ คุณสุรีย์พร นุ่มสำลี เจ้าหน้าที่วิศวกรรม สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการจัดสอบปลายภาคตามมาตรฐานเยอรมัน โดยจัดประชุมขึ้นที่หอการค้าเยอรมัน-ไทย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม ผู้จัดการฝ่าย GTDEE คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยฝ่าย GTDEE เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการการจัดสอบรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานดูแลข้อสอบของช่างอุตสาหกรรม ประเทศเยอรมนี (PAL Final Examination) ประกอบด้วย คุณประวิทย์ ม่วงอิ่ม ผู้จัดการฝึกอบรมอาวุโส และ คุณวรรัตน์ เกตุกราย ครูฝึกอบรมอาวุโส บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณณัทฐพงศ์ หล่อพิศาลชัย ครูฝึกอบรมอาวุโส และ คุณเกรียงศักดิ์ เสนาวรประสิทธิ์ […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 คณะทำงานฝ่าย GTDEE ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากลสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย” โดยจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ในการนี้ มร. มารร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ได้รับเชิญให้ขึ้นอภิปรายบนเวทีให้กับเหล่าหอการค้านานาชาติต่างๆและผู้เข้าร่วมงานคนอื่นๆฟังเกี่ยวกับหลักสูตร GTDEE รวมถึงงานบริการด้านวิชาการต่างๆ เช่น การอบรมครูฝึกในสถานประกอบการตามมาตรฐานเยอรมัน และ การประกันคุณภาพอาชีวศึกษา เป็นต้น หลังจากนั้นในช่วงบ่าย ทางคณะผู้จัดงานได้แบ่งกลุ่มผู้ฟังไปยังห้องประชุมตามหัวข้อต่างๆที่ผู้ฟังสนใจ ทั้งนี้ มีตัวแทนจากหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมรับฟังในหลักสูตร GTDEE ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) โดยทางคณะทำงาน GTDEE ได้ให้รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับหลักสูตร GTDEE และ งานบริการด้านวิชาการต่างๆแก่ผู้ที่สนใจ

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 คณะทำงานฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการช่างฝึกหัดอาชีพบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด รุ่นปี 2562 ภายใต้หลักสูตร GTDEE ให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสโครงการ GTDEE ร่วมกับ คุณวรรณี แผลงประมูล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ได้ไปเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการรับนักศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคี

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 คณะทำงานฝ่าย GTDEE ภายใต้หอกาค้าเยอรมัน-ไทย ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ รุ่น 2562 สำหรับฝึกอาชีพที่ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนักเรียนในสาขาวิชาดังกล่าวสนใจเข้าร่วมในการคัดเลือกในครั้งนี้จำนวน 6 คน การดำเนินการสอบคัดเลือกนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

Read more