ALL NEWS

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ คุณกมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วยคุณวิชิต ตั้งวงศ์ชื่นสุข ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม และ คุณกฤศกร ไกรจินดา ครูฝึกช่างอาวุโส บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู แพลททิโน่ มอเตอร์ จ. นครปฐม ซึ่งศูนย์ตัวแทนฯแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ฝึกอาชีพให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพของ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้โครงการ GTDEE รุ่นปี 2563

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ คุณกมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส ร่วมประชุมกับบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย คุณวิชิต ตั้งวงศ์ชื่นสุข ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม และ คุณกฤศกร ไกรจินดา ครูฝึกช่างอาวุโส และ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ประกอบด้วย นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการ อาจารย์สมชาย คารมย์ หัวหน้าทวิภาคีแผนกช่างยนต์ และอาจารย์แผนกความร่วมมือ โดยประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตสำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้โครงการ GTDEE การประชุมนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 คุณกมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับคุณอัคคพล พรมวงค์ และ คุณอนุชา ชูพุทธพงศ์ ครูฝึกในสถานประกอบการจากบริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด โดยได้หารือเกี่ยวกับการประเมินแผนการฝึกอาชีพของนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2561 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ เอ (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ) ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด การประชุมนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ คุณกมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส ร่วมประชุมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ดร. สุรเชษฐ์ สมไชย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอสแควร์ พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด โดยหารือเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ให้กับครูปฏิบัติการในสาขาดังกล่าว การประชุมนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE คุณกมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการ แนะแนวการสอบกลางภาคให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2562 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ บี (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีในประเทศไทยตามหลักสูตรเยอรมัน) ภายใต้โครงการการพัฒนาช่างแมคคาทรอนิกส์ ซึ่งจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) โดยการสอบจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการ ร่วมประชุมกับคุณเพิ่มศักดิ์ สุขศิริ ผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีกระบวนการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สถาบันไทย-เยอรมัน โดยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคตในการศึกษาสาขาช่างแมคคาทรอนิกส์เพื่อนำไปใช้พัฒนานักศึกษาฝึกอาชีพของบริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – เหมราช การประชุมจัดขึ้นที่สถาบันไทย-เยอรมัน

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส ร่วมประชุมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ คุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยประชุมหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูภาคปฏิบัติในโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน โดยกรอบรมจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน การประชุมนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนเตรียมฯ

Read more

ALL NEWS

คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการ ดำเนินการจัดสอบปลายภาคตามมาตรฐานเยอรมัน (PAL Examination) ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2563 ในสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพในโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ ทางฝ่าย GTDEE ได้เรียนเชิญคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาเป็นคณะกรรมการกลางในการประเมินการสอบครั้งนี้ ได้แก่ – รศ.ดร. เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ – […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบปลายภาคตามมาตรฐานเยอรมัน ระดับ เอ (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ) ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งการสอบปลายภาคจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 กรกฎาคม 2563 โดยมีนักศึกษาฝึกอาชีพจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ทางโครงการ GTDEE ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดิเรก ชูวิเชียร อาจารย์จากคณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับผู้แทนสำนักความร่วมมือ ผู้แทนสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา และ ผู้แทนสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นำโดย นายวัชรพงษ์ วิไลวงษ์ นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมคณะ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ ประกอบด้วย ฟรานซิสวิชัย ศรีสุระ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านอาชีวศึกษาและการฝึกวิชาชีพ และ อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ประกอบด้วย อาจารย์ณรงค์กร สีจันทร์ หัวหน้าแผนกช่างอุตสาหกรรม พร้อมคณะทำงาน โดยประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาช่างเมคคาทรอนิกส์ในระบบอาชีวศึกษาภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) มาตรฐานเยอรมัน สำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน […]

Read more