ALL NEWS

คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการ ดำเนินการจัดสอบปลายภาคตามมาตรฐานเยอรมัน (PAL Examination) ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2563 ในสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพในโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ ทางฝ่าย GTDEE ได้เรียนเชิญคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาเป็นคณะกรรมการกลางในการประเมินการสอบครั้งนี้ ได้แก่ – รศ.ดร. เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ – […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบปลายภาคตามมาตรฐานเยอรมัน ระดับ เอ (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ) ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ที่ฝึกอาชีพที่บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งการสอบปลายภาคจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 กรกฎาคม 2563 โดยมีนักศึกษาฝึกอาชีพจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ทางโครงการ GTDEE ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดิเรก ชูวิเชียร อาจารย์จากคณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับผู้แทนสำนักความร่วมมือ ผู้แทนสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา และ ผู้แทนสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นำโดย นายวัชรพงษ์ วิไลวงษ์ นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมคณะ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ ประกอบด้วย ฟรานซิสวิชัย ศรีสุระ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านอาชีวศึกษาและการฝึกวิชาชีพ และ อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ประกอบด้วย อาจารย์ณรงค์กร สีจันทร์ หัวหน้าแผนกช่างอุตสาหกรรม พร้อมคณะทำงาน โดยประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาช่างเมคคาทรอนิกส์ในระบบอาชีวศึกษาภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) มาตรฐานเยอรมัน สำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย GTDEE เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการการจัดสอบรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานดูแลข้อสอบของช่างอุตสาหกรรม ประเทศเยอรมนี (PAL Final Examination) ประกอบด้วย คุณประวิทย์ ม่วงอิ่ม ผู้จัดการฝึกอบรมอาวุโส และ คุณวรรัตน์ เกตุกราย ครูฝึกอบรมอาวุโส บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณวิชิต ตั้งวงศ์ชื่นสุข ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม คุณณัทฐพงศ์ หล่อพิศาลชัย ครูฝึกอบรมอาวุโส และ คุณกฤศกร ไกรจินดา ครูฝึกอบรมอาวุโส บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณะทำงานโครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) ภายใต้การหอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมหารือกับคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ประกอบด้วย ดร. สำรวย มหาพราหมณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาชีพ อาจารย์ศุภวิทย์ แฉล้มกุล หัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ อาจารย์ณรงค์กรณ์ สีจันทร์ หัวหน้าแผนกช่างอุตสาหกรรม และ อาจารย์อัฒฑ์ เจาะเหมาะ รองหัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ โดยประชุมเรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบกลางภาค สาขาช่างเมคคาทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2562 จำนวน 26 คน การประชุมนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หอการค้าเยอรมัน-ไทย ดำเนินการจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การดูแลความปลอดภัยของแรงงานที่มีทักษะสูงในโครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี ให้กับสมาชิกของหอการค้าเยอรมัน-ไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดย ดร. โรลันด์ ไวน์ ผู้อำนวยการบริหาร หอการค้าเยอรมัน-ไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE เป็นผู้ดำเนินการในการสัมมนาครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำความร่วมมือและคู่พันธมิตร ระหว่าง หอการค้าเยอรมัน-ไทย โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี และ สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัท และวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมป้อนช่างที่มีคุณภาพสู่อุตสาหกรรมในประเทศไทย ทั้งนี้ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ประกอบด้วย – คุณวิชิต ตั้งวงศ์ชื่นสุข ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด – ฟรานซิสวิชัย ศรีสุระ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านอาชีวศึกษาและการฝึกวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ – […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมในหลักสูตรนักศึกษาฝึกอาชีพของโครงการ GTDEE รุ่นปี 2563 สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ให้กับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ มีนักเรียนจากสาขาวิชายานยนต์ และ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมสอบคัดเลือก โดยการสอบในครั้งนี้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

Read more

ALL NEWS

มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ดำเนินการจัดสอบครูภาคปฏิบัติในวิทยาลัยตามมาตรฐานเยอรมัน (ขั้นพื้นฐาน) ภายใต้โครงการการพัฒนาช่างฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ให้กับผู้เข้าอบรมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ ซึ่งจัดสอบระหว่างวันที่ 17 ถึง 18 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)  ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญ ดร. สุรเชษฐ์ สมไชย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอสแควร์ พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด และ มร. พอล เคิร์ลเคิล ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นคณะกรรมการการสอบในครั้งนี้

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบปลายภาคสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2561 ของบริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด-เหมราช จังหวัดระยอง ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญ ดร. ทศพร แก้ววิจิตร อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยการอบรมนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ประกอบด้วย คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการฝ่าย GTDEE และ มร. มาร์เซล วอลท์ซ นักศึกษาฝึกงานฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย เข้าร่วมประชุม เรื่อง การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้สำหรับทวิภาคีสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรตามมาตรฐานเยอรมัน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งนำเสนอโดย ศาสตราจารย์ ดร. มันเฟรด มันไธร์ ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน นอกจากนี้ คุณคลาวเดีย เอบาค อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอาหารและเกษตร สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และ รศ.ดร. ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ผศ.ดร. ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร และ คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย

Read more