ALL NEWS

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE และ คุณอานนท์ สีหราช ผู้จัดการฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อหารือเกี่ยวกับการแปลเอกสารวิชาการสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ภายใต้โครงการการพัฒนาช่างฝึกอาชีพสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ โดยการประชุมจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด รุ่นปี 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบปลายภาคตามมาตรฐานเยอรมัน (PAL Final Examination) โดยจัดขึ้นระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น. ณ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

Read more

ALL NEWS

ยินดีต้อนรับ ดร. ปีเตอร์ แรมซาเออร์ หัวหน้าคณะกรรมาธิการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งรัฐสภาเยอรมัน และ คณะผู้แทนจากประเทศเยอรมนี สู่ประเทศไทย โดยทางคณะผู้แทนฯ ปฏิบัติภารกิจในประเทศเทศไทยระหว่างวันที่ 17 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2563 ในการนี้ ดร. โรลันด์ ไวน์ ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าเยอรมัน-ไทย และ มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE เดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันไทย-เยอรมัน พร้อมกับคณะผู้แทนฯดังกล่าว และ มร. แกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันไทย-เยอรมัน (ทีจีไอ) เป็นโครงการริเริ่มร่วมกันของรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมัน โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงสู่งสู่อุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยสถาบันไทย-เยอรมัน นี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการโดยของสถาบันไทย-เยอรมัน แล้ว วันนี้ได้มีการกล่าวถึงการฝึกอบรมสายอาชีพในประเทศไทย ซึ่งทางตัวแทนของหอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้พูดถึงกิจกรรมและผลลัพธ์ที่สำคัญเกี่ยวกับโครงการนักศึกษาฝึกอาชีพ เยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) […]

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ร่วมประชุมหารือกับคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ โดยประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตสำหรับโครงการการพัฒนาช่างฝึกอาชีพสาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ การประชุมนี้จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย โดยมี คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการโครงการ GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยโครงการ GTDEE ร่วมกับ คุณกฤศกร ไกรจินดา ครูฝึกอบรมอาวุโสในสถานประกอบการ และ คุณพรพิมล เฉลิมชัยรัตนกุล เจ้าหน้าที่ชำนาญการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ประชาสัมพันธ์หลักสูตรช่างฝึกอาชีพ บีเอ็มดับเบิลยู และ โครงการ GTDEE และ ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมในหลักสูตรนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2563 สาขาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ทั้งนี้ มีนักเรียนจากสาขาวิชายานยนต์จำนวนมากสนใจเข้าร่วมสอบคัดเลือกในครั้งนี้ โดยจัดสอบ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเทียบเคียงสมรรถนะรายวิชาในหลักสูตรไทยกับเยอรมันในสาขาช่างเมคคาทรอนิกส์ ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของการอบรม โดยจัดอบรมให้กับครูปฏิบัติการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัส ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาเป็นวิทยากรสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพสาขาช่างเมคคาทรอนิกส์ภายใต้โครงการการพัฒนาช่างเมคคาทรอนิกส์ จำนวน 26 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ทั้งนี้ ดร. ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และคณาจารย์จากแผนกเมคคาทรอนิกส์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE พร้อมด้วย ดร. นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ คณะทำงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ โพธิ์เงิน รองผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและบริการวิชาการ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เยี่ยมนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับ เอ (อาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ) ณ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย GTDEE ได้แนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาคตามมาตรฐานเยอรมัน (PAL Final Examination) ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2561 สาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ คุณณัทฐพงศ์ หล่อพิศาลชัย ครูฝึกอบรมอาวุโสในสถานประกอบการ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมรับฟังการแนะนำในครั้งนี้ด้วย

Read more

ALL NEWS

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย โดยมี คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ผู้จัดการโครงการ GTDEE และ คุณอภิญญา อัมพร ผู้ช่วยโครงการ GTDEE ร่วมกับ คุณกฤศกร ไกรจินดา ครูฝึกอบรมอาวุโสในสถานประกอบการ และ คุณพรพิมล เฉลิมชัยรัตนกุล เจ้าหน้าที่ชำนาญการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ประชาสัมพันธ์หลักสูตรช่างฝึกอาชีพ บีเอ็มดับเบิลยู และ โครงการ GTDEE และ ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมในหลักสูตรนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2563 สาขาช่างเมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ทั้งนี้ มีนักเรียนจากสาขาวิชายานยนต์จำนวนมากสนใจเข้าร่วมสอบคัดเลือกในครั้งนี้ โดยจัดสอบ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก กรุงเทพ

Read more