เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้รับการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้กระทรวงพาณิชย์ ในเรื่องของ “การประเมินคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนและวิทยาลัยของโครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี” โดยหอการค้าเยอรมัน-ไทย เป็นผู้ถือสิทธิบัตรในลิขสิทธิ์นี้ และเป็นผู้ที่สามารถนำไปใช้ได้ใน 111 ประเทศทั่วโลก โดยมุ่งเน้นถึงมาตรฐานด้านการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและวิทยาลัย ระบบการจัดการภายใน และ ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์และการเรียนของนักเรียน