เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร.กมลศักดิ์ สุระดม และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ได้เข้าร่วมประชุมกับคณาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค เกี่ยวกับการวางแผนการสอนสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในยานยนต์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพในสาขาวิชาดังกล่าว รุ่นปี 2560 ที่ได้ฝึกอาชีพที่บริษัทเมอเซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ ทางทีมงานโครงการ GTDEE ได้ไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ตลอดจนพบปะพูดคุย กับนักศึกษาฝึกอาชีพ รุ่นปี 2560 อีกด้วย