เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย ดร. กมลศักดิ์ สุรดม คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ และ คุณอภิญญา อัมพร ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เพื่อร่วมประชุมหารือกับ อาจารย์ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุล รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ และ ดร. ณฐา เศวตนรากุล ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ ว่าด้วยเรื่องการดำเนินการจัดสอบปลายภาค สาขาวิชาโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2559 นอกจากนี้ทางคณาจารย์ได้พาคณะทำงานโครงการ GTDEE เดินดูสถานที่ใช้สำหรับสอบในสาขาวิชาโลจิสติกส์ อีกด้วย