เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ดร. กมลศักดิ์ สุระดม คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เพื่อดำเนินการจัดเตรียมการสอบปลายภาคประจำปี 2561 สาขาวิชาโลจิสติกส์ ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2559 อีกทั้งได้ประชุมกับอาจารย์ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุล รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบฯ ในสาขาวิชาดังกล่าว