เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE และ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE ได้เดินทางไปยังโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อร่วมประชุมกับคณะกรรมการสอบ ว่าด้วยเรื่องการทดลองสอบสำหรับการสอบปลายภาค สาขาวิชาช่างกล ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2559 ที่ฝึกอาชีพที่บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด และ โกรเฮ่ สยาม ลิมิเต็ด จำกัด ซึ่งประกอบด้วย ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ทางโครงการ GTDEE และ คณะกรรมการสอบ ได้ทำการทดลองสอบภาคปฏิบัติที่โรงเรียนเตรียมวิศกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน โดยมีนักเรียนของโรงเรียนดังกล่าวเข้าร่วมทดลองสอบในครั้งนี้