เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้เรียนเชิญ คุณวัชรินทร์ มีนวันเพ็ญ เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อ “ภาพรวมของกฎหมายอาชีวศึกษาและสิทธิประโยชน์ทางภาษี” ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร AdA International course – Train the Trainer สำหรับครูฝึกในสถานประกอบการตามาตรฐานเยอรมัน ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ