เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ทางโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย นำโดย มร. มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม คุณภาณุวัฒน์ ใจธรรม คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ คุณอภิญญา อัมพร และ มร. ไซม่อน บัคโฮเฟอร์ ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

– ผู้ที่สำเร็จการฝึกอาชีพในโครงการ GTDEE

– คณะกรรมการสอบโครงการ GTDEE

– ผู้ผ่านการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ AdA International – Train the Trainer

โดย ดร. โรลันด์ ไวน์ ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าเยอรมัน-ไทย เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ ทางโครงการฯได้รับเกียรติจาก มร. ยาน แชร์ รักษาการเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทยเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ อีกด้วย

อีกทั้งทางโครงการ GTDEE ได้จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูฝึกในสถานประกอบการและครูฝึกภาคปฏิบัติในวิทยาลัย” เพื่อเปิดโอกาสให้ทางบริษัทและวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน