เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ดร. กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโสโครงการ GTDEE และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาวุโสโครงการ GTDEE ภายใต้หอการค้าเยอรมัน-ไทย เดินทางไปยังวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2562 สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ นอกจากนั้นทางคณะโครงการ GTDEE ได้ร่วมประชุม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย อาจารย์สมบัติ อินยิน หัวหน้าแผนกสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ และ อาจารย์เอกชัย หมื่นใจกล้า หัวหน้าแผนกทวิภาคี จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และ คุณธณัณณัฐ วงษ์อินทร์ เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล และ คณะบริหารงาน บริษัท โรเบิร์ต บอช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (เหมราช) หารือเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบปลายภาคให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพโครงการ GTDEE รุ่นปี 2560 สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์