คณะทำงานโครงการ GTDEE นำโดย มร.มาร์คุส ฮอฟฟ์แมนน์ ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และ ผู้อำนวยการโครงการ GTDEE ดร.กมลศักดิ์ สุระดม ผู้จัดการอาวุโส และ คุณคติพจน์ กนกนรเศรษฐ์ ที่ปรึกษาอาวุโส ดำเนินการจัดสอบกลางภาคตามมาตรฐานเยอรมัน ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2562 ในสาขาวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพในหลักสูตร GTDEE รุ่นปี 2560 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 ถึง 18 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ ทางฝ่าย GTDEE ได้เรียนเชิญคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาเป็นคณะกรรมการกลางในการประเมินการสอบครั้งนี้ ได้แก่

  1. รศ.ดร. เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  2. ผศ.ดร. วริษฐ์ ธรรมศิริโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  3. ผศ. ดิเรก ชูวิเชียร เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ